2nd Ljudevit Jurak Memorial Meeting

Program | Photo gallery


PROGRAM


Predstojnik Zavoda za opću patologiju i patološku morfologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 
Prof. dr. Križan Čuljak

Organizacijski odbor: 
Predsjednik: prof. dr. Križan Čuljak
Dopredsjednici: prof. dr. M. Belicza i doc. dr. Ruža Sabočanec 
Tajnik: dr. Ž. Grabarević 
Blagajnik: Branka Artuković, dipl. vet. 
Članovi: prof. dr. J. Perić, doc. dr. S. Ćurić, dr. I. Vrbanac i mr. P. Džaja 
Administrativni tajnici i stručni suradnici organizacijskog odbora: Mr. Marina Tišljar, Nada Kandučar i Melita PreglejUpute suradnicima: 
Uplata kotizacije vršit će se na licu mjesta ili na žiro račun Veterinarskog fakulteta u Zagrebu – Zagrebačka banka 30101-603-3796 s naznakom Memorijalni sastanak Prof. Ljudevita Juraka u iznosu od 600 dinara.

Mjesto održavanja sastanka: 
Veterinarski fakultet Zagreb, Heinzelova 55, u predavaoni Zavoda za fiziologiju (kolni ulaz iz Planinske ul.).

Informacije o skupu na telefon: 
Predsjednik: (041) 290-310 ili 290-111/2310 Dopredsjednik: (041) 572-892 ili 174-666/244


PROGRAM
Petak, 22. studenog 1991. g.

Predavaona zavoda za fiziologiju Veterinarski fakultet Zagreb

I. PATOMORFOLOGIJA
  9,0 h Pozdravna riječ dekana Veterinarskog fakulteta
1. 9,05 h Čuljak K., Sabočanec Ruža, Grabarević Ž. i Vrbanac L: Sakagija nekad i sada.
2. 9,15 h Perenčić Ž., Starčević B., Richter D.: Strongiloidoza sa fatalnim ishodom – prikaz slučaja.
3. 9,25 h Sabočanec Ruža, Čuljak K.: Opažanja na koronarnim krvnim žilama pasa iz urbane sredine.
4. 9,35 h Talan-Hranilović Jasna, Lambaša Smiljka, Beroš V.: Histološki nalaz lumbalnih diskus hernija u korelaciji s trajanjem tegoba.
5. 9,45 h  Šenk L., Pogačnik M., Tomažić Katarina: Patomorfologija hemoragične bolezni kuncev.
6. 9,55 h Matković Marija, Pirkić A.: Mješoviti .mezodermalni tumori uterusa.
7. 10,05 h Černe Manica: Histomertična analiza tkivnih bazofilcev v steni dvanajstnika pri prašiću.
  10,15h PAUZA
8. 10,30 h Pirkić A., Matković Marija: Imunocitokemijski prikaz tireoglobulina u struma ovarica.
9. 10,40 h .luntes Polona, ,Šenk L.: Primer sindroma neonatalne slabe prilagodljivosti (neonatal maladjustment syndrome) pri ždrebetu.
10. 10,50 h Frković-Crazio Snježana, Tarle M., Belicza M.: Istraživanje ranih i uznapredovalih transformacija genoma kod karcinoma prostate. I. Atipična benigna hiperplazija i Ca in situ.
11. 11,00 h Tomažić Katarina, Pogačnik M.: Primer meningioma pri mačku. 
12. 11,10 h Kri,stović D., Ferenčić Ž., Belicza M.: Bazaliomi – usporedba učestalosti s obzirom na lokalizaciju tumora u razmaku od 10 godina.
11,20 h DISKUSIJA 
11,40h PAUZA
II. EKSPERIMENTALNA PATOLOGIJA
1. 12,00 h Četković-Cvrlje Marina, Sliepčević M., Poljak-Blaži Marija, Hadžija M., Warnay Magdalena: Transplatacija pankreasa neonatalnih davalaca singeničnim diabetičnim prirnaocima.
2. 12,10 h Ćurić S., Valpotić l., Bašić l.: Mehanizmi nespecifične i specifične obrane neonatalne prasadi.
3. 12,20 h Džuvić A., Halsband E., Ivetić V.: Ultrastrukturna oštećenja u tkivu bubrega pastrmki (Salmo Gardnieri) kao posljedica eksperimentalne kontaminacije životinja sa kadmijem.
4. 12,30 h Banić M., Brkić T., Anić B., Grabarević Ž., Rotkvić l., Duvnjak M.:Upalne lezije u kolonu NMRI miševa izazvane 2,4-dinitrofluorbenzenom; utjecaj različitih doza i predhodne senzibilizacije.
5. 12,40 h Ćurić S., Horvat A., Valpotić 1., Sulimanović Đ., Bašić l.: Imunološka reaktivnost miševa CBA na pčelinji otrov.
6. 12,50 h Grabarević Ž., Seiwerth S., Artuković Branka, Tišljar Marina, Džaja P.:Neke patohistološke karakteristike eksperimentalnih modela stresa u laboratorijskih životinja.
7. 13,00 h Ćurić S., Horvat A., Tadić Z., Sulimanović Đ., Bašić l.: Učinak pčelinjeg otrova na rast i metastaziranje tumora mliječne žlijezde miša CBA.
8. 13,10 h Lavrić A., Ćuljak K., Lukans Gordana i Kopitar Z.: Subkronična toksičnost Gentamicin sulfata.
  13,20 h DISKUSIJA
  13,40 h PAUZA
III. RATNA I PROFESIONALNA PATOLOGIJA
1. 15,10 h Modrić 7,., Vukelić D., Ballarin-Perharić Alenka, Škerk Višnja:Leptospiroza kao profesionalna bolest pri radu s laboratorijskim životinjama.
2. 15,20 h Kovačević S.: Rad službe za patologiju u ratnim uvjetima.
3. 15,30 h Šerbeciija R.: Patomorfologija »dostojanstva«.
  15,40 h DISKUSIJA
  16,10 h ZAVRŠNA RIJEČ 
Prof. dr. Križan Čuljak i prof. dr. Mladen Belicza
  20,00 ZAJEDNIČKA VEČERA