Balicevic Doc. dr. sc. Drinko Baličević, procelnik klinicke jedinice za obdukcije i mrtvozorstva, docent Stomatoloskog fakulteta u Zagrebu

Chief of Department for Biopsies and Autopsies, Assistant professor at School of Dental Medicine, University of Zagreb

ŽIVOTOPIS | RADOVI

Drinko Balicevic roden je 17. veljace 1952. u Zagrebu gdje je zavrsio osnovnu skolu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1977. godine i nakon toga je tri godine radio u obaveznoj primarnoj zdravstvenoj zastiti u Medicinskom centru Ogulin. Drzavljanin je Republike Hrvatske, po narodnosti Hrvat.
Specijalizaciju iz Patologije i patoloske anatomije otpoceo je 1980. godine, a specijalisticki ispit uspjesno je polozio 1984. godine od kada radi kao specijalist patolog na Klinickom zavodu za patologiju « Prof.dr. Ljudevit Jurak» Klinicke bolnice «Sestre milosrdnice» u Zagrebu. Skolske godine 1981/82 upisao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu poslijediplomski studij iz Medicinske citologije i polozio je tijekom 1982. sve ispite.
Organizirao je i vodio nastavu iz Patologije na Skoli za medicinske sestre, a u vise navrata bio je ugovorno angaziran u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi iz Medicinske citologije, Urologije i ORL na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U vise navrata pomagao je diplomantima Medicinskog fakulteta kao i diplomantima Vise skole za zdravstvene tehnicare i medicinske sestre-Zdravstveno veleuciliste u izradi diplomskih radova. Kao pozvani predavac sudjelovao je u tecaju «Tumori testisa» u organizaciji Medicinskog fakulteta u Zagrebu, za specijalizante i specijaliste Urologije.
U znanstveno zvanje istrazivac suradnik izabran je 1988. godine, odlukom Republickog komiteta za znanost tehnologiju i informatiku pod brojem 630-02/88-01/49 te je upisan u registar u znanstvenom podrucju Medicina pod brojem 149553 U istrazivacko zvanje asistenta izabran je 1994. godine odlukom Fakultetskog vijeca Stomatoloskog fakulteta pod brojem 38/Z-1.1.1.-94 za znanstveno podrucje medicina znanstvene discipline Patologija. Od 1989. godine je asistent u kumulativnom radnom odnosu na Katedri za patologiju Stomatoloskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Godine 1992. pohadao je i uspjesno zavrsio «European School of Oncology» u Milanu. Jedan je od osnivaca Citoloskog laboratorija na Klinickom zavodu za patologiju KB «Sestre milosrdnice» gdje je osnovao i vise godina vodio Androlosku ambulantu i Ambulantu za morfolosku analizu eksprimata dojki. Sudionik je brojnih medunarodnih i domacih savjetovanja simpozija i kongresa.

Kao istrazivac radio je na znanstvenom projektu: Tumorske bolesti, unapredenje prevencije, dijagnostike i lijecenja tumora (1.08.04.), a sada je angaziran kao kao istrazivac na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH pod naslovom: « Uloga hepatotropnih virusa u razvoju karcinoma jetre i potencijalna terapija», broj: 01 34 016.

Magistarski rad pod naslovom «Znacaj nalaza apoptoticnih tjelesaca kod hiperplazija i karcinoma prostate» obranio je 1993. godine na Medicinskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti iz podrucja biomedicine i zdravstva stice 15. prosinca 2003. obranom disertacije pod naslovom «Ekspresija proliferativnih antigena Ki-67 i PCNA u infiltrativnim karcinomima urotela mokracnog mjehura sa zaristima plocaste metaplazije» na Stomatoloskom fakultetu Sveucilista u Zagrebu. U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za patologiju izabran je u lipnju 2005. godine, a u istom mjesecu izabran je i u znanstveno zvanje znanstveni suradnik.
Objavio je 17 radova od kojih se 2 citira u Current Contensu, 9 u Excerpta Medica 2 u Index Medicusu, 2 su poglavlja u knjizi, a 2 su rada u neindeksiranim casopisima s recenzijom te 24 usmena i pismena kongresna priopcenja. Voditelj je Odjela za obdukcije i biopsije na Klinickom zavodu za patologiju “Lj. Jurak” KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu.

Dragovoljac je Domovinskog rata i nositelj «Spomenice domovinskog rata 1990-1992.» te medalje «Oluja». Od rujna 1995. do kraja 2000. godine bio je clan Ekspertnog tima Vlade Republike Hrvatske za ekshumacije i identifikacije zrtava Domovinskog rata. Godine 2003. nagraden je Plaketom i Nagradom grada Vukovara. Clan je Hrvatske lijecnicke komore i Udruge patologa i sudskih medicinara Hrvatske. Aktivno se sluzi engleskim i ruskim jezikom.

            Ozenjen je i otac dvoje djece.
Jasna MaticJasna Matic, bacc.med.lab.diagn. , glavna inzenjerka zavoda

ŽIVOTOPIS | RADOVI
Rodena je 1951.godine u Zagrebu, gdje je zavrsila osnovu skolu i srednju skolu za zdravstveno laboratorijske tehnicare. 1982.godine diplomirala je Visoj skoli za zdravstvene tehnicare i medicinske sestre pri Medicinskom fakultetu sveucilista u Zagrebu. 1984.godine zavrsava tacaj iz Klinicke citodijagnostike u trajanju od godine dana na zdravstveno obrazovnom centru u Zagrebu Potom 2005.godine zavrsava razlikovnu trecu godinu strucnog studija za ing.med.lab.diagn na Zdravstvenom veleucilistu u Zagrebu i postaje prvostupnica iz medicinsko laboratorijske dijagnostike. Zaposlena je neprekidno od 1970 godine u Klinickoj bolnici"Sestre milosrdnice", prvotno u mikrobioloskom, zatim u hematoloskom laboratoriju a potom od 1972. godine u Klinickom Zavodu za patologiju Lj.Jurak u patohistoloskom laboraotirju. Radi na poslovima medicinko laboratorijske dijagnostike primjenjujuci znanja iz histotehnloskih tehnika i analiza u obradi tkivnog operativnog, bioptickog i nekroptickog materijala uz primjenu strucnih znanja i stecenih vjestina na uzorkovanju, preuzimanju, fiksaciji, rezanju i vizalizaciji stanicnih elemenata razlicitim standardnim, histokemijskim i imunohistokemijskim metodama.

U razdoblju od1984. - 2008 .godine radi na poslovima citoskrinera na eksfolijativnom i aspiracijskom citoloskom materijalu i analizi spermiograma unutar androloske ambulante. Od sijecnja 1994.godine temeljem odluke HZZO i uputsvta MZ donosi se rijesenje kojim se djelatnica rasporeduje na poslove glavnog tehnicara Zavoda - glavnog inzenjera ,sukladno strucnoj spremi, zanimanju kao i poslovnim zadacima koje obavlja. Od 1996-2013. godine predsjenica je strucnog drustva Hrvatske udruge laboratorijske medicine HULM. Predsjednica organizacionog odbora I i II Kongresa HULM-a. Predsjednica organizacionog odbora humanitarnog skupa HULM-a na Festivalu zdravlja, odrzanog u sklopu Sajma medicina i tehnika. Glavna urednica Glasnika HULM-a ISSN 13348841 .

Od 2006-2007. godine predstavnica HULM-a kao promatrac u EPBS (European Association for Professions in Biomedical Science) 2013.godine dopredsjednica je HULM-a. 2007-2009. godine potpisnica je tima za osnivanje Hrvatske komore zdravstvenih radnika pri MZRH te clanica tima za izradu Zakona o medicinsko laboratorijskoj djelatnosti. 2010-2011.godine izabrana je prvu predsjednicu Hrvatske komore zdravstvenih radnika 2011.2014.godine dopredsjenica je HKZR-a 2011.godine je Glavna urednica Glasnika HKZR-a 2010-1014.godine voditeljica je Strukovnog razreda za medicinsko laboraotrijsku djelatnost HKZR 2010-2014 godine clanica je strcnog Vijeca SR MLD. Od 2012. godine clanica je strucnog Vijeca EPBS-a kao predstavinica HKZR SR MLD ispred RH. Predsjednica je organizacionog odbora I Kngresa HKZR SR MLD s medunarodnim sudjelovanjem 2012. goine i 2014. godine II Kongresa HKZR SR MLD s medunarodnim sudjelovanjem.

2012-2013.godine s Medicinskim fakultetom sveucilista u Rijeci sudjeluje u izradi kurikuluma kao pregovarac i suosnivac HKZR SR MLD u osnivanju sveucilisnoj diplomskog studija za magistre medicinsko laboratorijske dijagnostike 2013. godine clanica je Komisije za priznavanje inozemnih strucnih kvalifikacija HKZR SR MLD. 2014. godine clanica je komisije za razvoj Zdrvstvenog veleucilista u Zagrebu i clanica komisije za izradu kurikuluma za dodiplomski studij medicinko laboratorijske dijagnostike. Majka je dvoje djece

 

S. Lambasa, J. Matic: Staining and visualisation of the agryrophilic proteins of the nucleoar organiser region in paraffin section (AgNOR), International scientific symposium "IV Memorial meeting prof.dr.Lj. Jurak" (1993. knjiga sazetaka)
A. Mestric, J. Matic, S. Lambasa: The difference between standard and the frozen section method in the analysis of autopsy materials. International scientific symposium "V prof.dr.Lj. Jurak International symposium on comparative pathology" (1994. knjiga sazetaka)
H. Cupic, Z. Gumzej, D. Brezovecki, M. Belicza, J.Matic: Value of AB/PAS stain in different diagnosis of gastric carcinoma. International scientific symposium "V prof.dr.Lj. Jurak International symposium on comparative pathology" (1994. knjiga sazetaka)
Z. Gumzej, H. Cupic, J. Matic: Warthin-Starry stainingn of Helicobacter pylori on gastric mucosa byopsy specimens. International scientific symposium "V prof.dr.Lj. Jurak International symposium on comparative pathology" (1994. knjiga sazetaka)
Z. Bogovic, D. Balicevic, J. Matic: Giemsa staining: Method of choice in proving of helicobacter pylori in chronic gastritis. "15 th Ljudevit Jurak International symposium of comparativepathology" (2004. Acta clinica croata)
J. Matic, H. Cupic, B. Kruslin: Quantity and quality of immunohistochemical analysis before and after application of DAKO techmate automatised immunostainer. "15 th Ljudevit Jurak International symposium of comparativepathology" (2004. Acta clinica croata)
J. Matic: FROZEN SECTION: HISTOTECHNOLOGIST'S POINT OF VIEW "16 th Ljudevit Jurak International symposium of comparativepathology" (2005. Acta clinica croata)
Matic J (Zagreb, Croatia) limmunocytochemical determination of p16ink4a protein overexpression in cervical smears and paraffin embedded tissue. "17 th Ljudevit Jurak International symposium of comparativepathology" (2006. Acta clinica croata)
Bogovic Z, Balicevic D, Cupic H, Matic J (Zagreb, Croatia) Staining methods for demonstration of hepatocyte "ground glass" phenomenon. "17 th Ljudevit Jurak International symposium of comparativepathology" (2006. Acta clinica croata)
J. Matic, Z. Marusic, P. Radulovic, H. Cupic, M. Vucic, D. Tomas, B. Kruslin, M. Belicza (Croatia): Assesment of tissue specimens processed by classical and substitute fixation procedure: histotechnologist's point of view. "18 th Ljudevit Jurak International symposium of comparativepathology" (2007. Acta clinica croata)
J. Matic, T. Lenicek, B. Kruslin, R. Kovacevic: Detekcija humanog HER2 gena kromogenom in situ hibridizacijom (CISH): histotehnoloski postupak. "19 th Ljudevit Jurak International symposium of comparativepathology" (2008. Acta clinica croata)
Z. Bogovic, D. Balicevic, J. Matic: Histokemjske analize nekroinflamatornih promjena i fibrize u jetrenom cilindru. "19 th Ljudevit Jurak International symposium of comparativepathology" (2008. Acta clinica croata)
Prof. dr. sc. Ahmed Pirkić, bivši voditelj odsjeka za ginekološku i perinatalnu patologiju, redoviti profesor Stomatološkog fak. u Zagrebu

Ahmed Pirkić je rođen 4. svibnja 1940 god. u Subotici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Osijeku. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1959. godine, na kojem je diplomirao 1965. godine. Obvezni pripravnički staž obavio je u Kliničkoj bolnici "Merkur" u Zagrebu. Od 1968. stalno je zaposlen u Kliničkom zavodu za patologiju "Ljudevit Jurak" Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice".

Tijekom 1971/72. usavršavao se kao stipendist Senata Zapadnog Berlina kod prof. Kloosa u perinatalnoj patologiji i patologiji posteljice. Specijalistički ispit iz Patologije i patološke anatomije položio je 1973. godine. Naslov primarius priznat mu je 1974. godine. Iste godine priznat mu je objavljeni rad pod naslovom "Histoenzimska istraživanja testisa humanih fetusa i novorođenčadi s obzirom na patologiju perinatalne dobi" kao rad ekvivalentan magistarskom radu. Za asistenta u Katedri za patologiju Stomatološkog fakulteta izabran je 1985. godine.

1986 godine obranio je doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. godine nositelj je 2 kolegija u poslijediplomskom studiju na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine izabran je za nositelja kolegija u PD nastavi na Medicinskom fakultetu. Odlukom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstvenoistraživačko zvanje viši znanstveni suradnik za znanstveno područje medicine. Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabran je u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmet Patologija.

Od 1989. do 2003. godine obavljao je dužnost pročelnika Katedre za patologiju Stomatološkog fakulteta, gdje je organizirao i osuvremenio sve vidove dodiplomske i poslijediplomske nastave iz Patologije uvođenjem multimedijske i računalne tehnologije u nastavni proces. 1992. godine imenovan je za člana Ispitnog povjerenstva za specijalističke ispite iz Patološke anatomije pri Ministarstvu zdravstva RH. 1995. godine izabran je za dopredsjednika Sekcije za ginekološku i perinatalnu patologiju Društva patologa i sudskih medicinara Hrvatske. 1996. godine izabran je za redovitog člana Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Objavio je preko 90 stručnih i znanstvenih radova u domaćoj i inozemnoj periodici. Mentor je 11 doktorskih disertacija i magistarskih radova. Sudionik je brojnih domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih skupova i kongresa, gdje je u više navrata bio pozivani predavač i voditelj plenarnih sjednica. Od 1977. do 1989. godine obavljao je dužnost tajnika Sekcije za histokemiju i imunocitokemiju SDAJ. Utemeljitelj je Odjela za ginekološku i perinatalnu patologiju kojega je bio voditelj do umirovljenja.

2003. godine je izabran za člana Povjerenstva za studente i nastavu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Godine 2004. odlukom Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta izabran u zvanje redovitog profesora za predmet Patologija.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora od 1976. godine, redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, član Društva patologa i sudskih medicinara Hrvatske, European Society for Pathology, Njemačkog društva za perinatalnu medicinu, te član International Federation of Placenta Association (IFPA).

Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom.

Oženjen je, otac jednog djeteta.

POPIS RADOVA | ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJAProf. dr. sc. Jasna Talan-Hranilović , voditelj Odsjeka za neuropatologiju, redovita profesorica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu
Chief of Section for Neuropathology, Professor on School of Dental Medicine, University of Zagreb

Prof.dr.sc. Jasna Talan–Hranilović je rođena 19. listopada 1940. u Zagrebu. Državljanka je Republike Hrvatske, po nacionalnosti je Hrvatica. U Zagrebu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, maturirala je 1959. Iste godine je upisala strudij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i diplomirala 1964.g.

Tijekom studija je bila demonstrator na katedri za fiziologiju. Liječnički pripravnički staž obavila je 1964/65 u Traumatološkoj bolnici i u bolnici “Dr Mladen Stojanović” u Zagrebu . 1965. g. se zaposlila u Zavodu za patologiju u bolnici “Dr M. Stojanović”, 1966. g. je položila Stručni ispit i odobrena joj je specijalizacija iz Patologije i patološke anatomije. Specijalistički ispit je položila 1969. g, od tada se uz rutinski posao specijaliste patologa cijeli radni vijek bavi znanstvenim i edukativnim radom. Predavala je patologiju na srednjoj medicinskoj školi i vodila vježbe iz makropatologije i obdukcijske tehnike za studente Medicinskog i Stomatološkog fakulteta. 1972/73 je upisala poslijediplomski studij na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, područje Biomedicina, gdje je 1975.g. obranila magistarski rad s naslovom “Debljina medije malih plućnih arterija kod nedonoščadi u prvom mjesecu života”.

1980. je izabrana za znanstvenog asistenta Medicinskog fakulteta, 1983. joj je priznat naziv primarius, u lipnju 1983. je obranila doktorsku dizertaciju s naslovom ”Promjene kore nadbubrežnih žlijezda odraslih ljudi ovisno o starosnoj dobi”. Iste godine je boravila u Hamburgu na Univerzitetskoj klinici EPPENDORF (UKE) na usavršavanju iz patologije hipofize i neuropatologije. Od 1985. g. je najprije u kumulativnom radnom odnosu kao asistent za kolegij Patologija za stomatologe pri Katedri za patologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. 1987. je izabrana u znanstveno zvanje znanstveni suradnik, a 1988. g. u znanstveno zvanje docent, te 1995. u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmet Patologija za stomatologe. 15.04.2003. je izabrana u zvanje redovitog profesora na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.U registar istraživača je upisana pod matičnim brojem 026565. Zagrebu.

Uže znanstveno područje kojim se bavi je neuropatologija, oftalmološka patologija, endokrinološka patologija, a znanstveno suradjuje i u području dentalne patologije. Voditelj je Odjela za neuropatologiju Kliničkog zavoda za patologiju “Dr Ljudevit Jurak“ u KB “Sestre milosrdnice“. Iz spomenutih područja je i većina radova objavljenih u domaćim i inozemnim citiranim časopisima s međunarodnom recenzijom, ukupno 48 in extenso (13 citiranih u C. C. i 3 u SCI .), te brojni sažeci s medjunarodnih kongresa kao i domaćih kongresa s medjunarodnim učešćem od kojih je 8 citirano u Current Contents. Ukupno je objavila 130 znanstvenih i stručnih radova, te kongresnih priopćenja. Sudjelovala je na brojnim kongresima domaćim s međunarodnim učešćem i u inozemstvu. Mentor je u obranjenim magistarskim (2) i doktorskim radovima (3). Član je specijalističke ispitne komisije iz patologije i član komisija za ocjenu i obranu brojnih magistarskih i doktorskih radova. Sudjelovala je u nizu završenih znanstvenih projekata, a i sada je aktivni istraživač u 2 projekta koji su tijeku. Voditelj je 2 kolegija na poslijediplomskoj nastavi na Stomatološkom fakultetu i predavač na poslijediplomskom studiju iz endokrinologije, područje neuroendokrinologije, na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Organizator i suorganizator je u nastavi permanentne edukacije iz područja kojima se bavi. Član je HLZ, Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu, redoviti je član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Potpredsjednik je Hrvatske neuropatološke sekcije, te član ISN (Internacionalno neuropatološko udruženje). Član je Europskog udruženja patologa (ESOP). 2002. godine joj je dodijeljeno priznanje i nagrada “Ljudevit Jurak “ za značajne doprinose promicanju komparativne patologije. Govori francuski, engleski i njemački jezik.

Udata je i majka dva sina.Prof.dr. sc. Mladen Belicza , predstojnik Zavoda, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu
Chief of Section for Neuropathology, Head of “Ljudevit Jurak" University Department of Pathology, Sestre milosrdnice University Hospital and Professor of Pathology at Medical School, University of Zagreb

Prof.dr.sc. Mladen Belicza rođen je u Brodu na Savi u Hrvatskoj 29. ožujka 1942. godine. Od 1947. živi u Zagrebu gdje je završio Gimnaziju 1960. i Medicinski fakultet 1966.

Tijekom studija bio je demonstratorom na Zavodu za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, na kojem je 1968. godine izabran za asistenta, 1977. za naslovnog docenta, 1979. za redovitog docenta, 1980. za izvanrednog profesora, a 1983. za redovitog profesora za predmet Patologija Medicinskog fakulteta u Zagrebu. U trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran je 1997. Specijalizaciju patološke anatomije obavio je na Med.fak. u Zagrebu i položio ispit 1971. godine.

Nakon poslijediplomskog studija Eksperimentalne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obranio je na istom fakultetu magistarski rad "Mehanizam endocitoze u korioalantoičnom dijelu štakorske placente" te stekao akademski naslov magistra bioloških znanosti 1972. godine. Doktorat znanosti obranio je 1976. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom "Morfološke promjene bubrega zlatnog hrčka nositelja transplantabilnog melanoma", a 1977. godine izradio je i obranio habilitacijsku radnju na istom fakultetu.

Boravio je na brojnim stručnim i znanstvenim izobrazbama u inozemstvu od kojih su najznačajnija; 1968. tečaj elektronske mikroskopije u Njemačkoj, 1972/73. u London University i St.Mary's Medical School izučavao je ginekološku, perinatalnu te transplantacijsku patologiju bubrega, 1974. znanstveno usavršavanje u Institut de Recherches Scientifiques sur le Cancer u Villeuifu kraja Pariza, 1978/79. radio je godinu dana kao gost istraživač u Department of Pathology Harvard University Medical School u Bostonu, 1987. stručno usavršavanje iz područja transplantacijske patologije srca u Zavodu za patologiju Medicinskog fakulteta u Gracu.

Od 1. siječnja 1980. godine predstojnik je Kliničkog zavoda za patologiju "Ljudevit Jurak" u KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu gdje je organizirao i uveo subspecijalističke grane patološke anatomije u rutinski rad i znanstvena istraživanja. Prof.dr.sc. Mladen Belicza, specijalist patološke anatomije, magistar bioloških znanosti i doktor medicinskih znanosti formirani je stručnjak, znanstvenik i sveučilišni nastavnik u području patološke anatomije. U svom dosadašnjem radu obuhvatio je gotovo sva područja patološke morfologije čovjeka kao i mnoge aspekte eksperimentalne patologije. Osobito se intenzivno bavio primjenom elektronske mikroskopije u stručnom i istraživačkom radu. Od subspecijalističkih grana osobito izučava područje nefropatologije, urološke patologije, patologiju probavnog trakta i kardiopatologiju, transplantacijsku patologiju te gotovo cijelo područje onkološke patologije.

Objavio je preko 150 radova od kojih 83 indeksirana, a od toga 20 indeksiranih u CC i 10 sažetaka kongresnih priopćenja indeksiranih u CC. Prema izvješću Središnje medicinske knjižnice Medicinskog fakulteta u Zagrebu ima ukupno 80 citata svojih radova a od toga 30 citata u zadnjih 10 godina.

Pod mentorstvom Prof.dr.sc. Mladena Belicze obavilo je specijalističku izobrazbu i položilo ispite preko 50 specijalista patološke anatomije, sudske medicine i medicinske citologije. Bio je mentorom više od 10 diplomskih radova studenata medicine i mentorom preko 10 magistarskih i doktorskih radnji. U nastavi je sudjelovao i sudjeluje u svim oblicima dodiplomske, poslijediplomske nastave i trajnog obrazovanja, a osobito se istakao kao prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1980. i 1981.) kada je potakao i sudjelovao u izradi Kataloga znanja i vještina što je znatno unaprijedilo nastavu Fakulteta. Napisao je mnoga skripta, priručnike i monografije te preveo dijelove udžbenika za potrebe dodiplomske i poslijediplomske nastave patologije.

Organizirao je mnoge domaće i međunarodne znanstvene skupove, a između ostalog bio je predsjednikom i I. kongresa patologa i sudskih medicinara 1996. u Zagrebu. Sudjelovao je sa preko 100 priopćenja na domaćim i međunarodnim znanstvenim sastancima. Bio je voditeljem i sada je voditelj kolegija patologije na poslijediplomskim studijima Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Bio je voditeljem samostalne znanstvenoistraživačke teme kao i aktivni istraživač u nekoliko znanstvenih projekata, a sada je također aktivan istraživač i voditelj znanstvenog projekta. Na 16. Europskom kongresu patologa u Maastrichtu zajedno s grupom suradnika osvojio je priznanje za najbolji rad u sekciji postera s temom imunohistokemijskog istraživanja karcinoma debelog crijeva. Dugogodišnji je član Hrvatskog liječničkog zbora gdje je bio i članom Suda časti (1992.-1996). Sudjelovao je u osnivanju Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu čijim je prvim predsjednikom izabran 1993. godine. Član je Europskog udruženja patologa, član hrvatskog Gastroenterološkog društva, redoviti je član Hrvatske akademije medicinskih znanosti od 1994. godine. Bio je članom i sada je član mnogih uredničkih odbora medicinskih stručnih i znanstvenih časopisa.

Obnašao funkciju zamjenika ravnatelja KB Ā«Sestre MilosrdniceĀ» od 2001-2003. godine. Služi se engleskim i njemačkim jezikom.

Oženjen je, ima troje djece i šestero unučadi.

RADOVI | ZNANSTVENA BIBLIOGRAFIJAMr.sc. Dora Brezovečki Biđin , primarius, Odsjek za gastrointestinalnu patologiju
Primarius, Section for Gastrointestinal Pathology

Rođena sam u Zagrebu 12. studenog 1942. godine, gdje sam završila osnovnu školu i potom Klasičnu gimnaziju. Maturirala sam 1962. godine kada sam i upisala Medicinski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu.

Diplomirala sam 1969. godine. Obvezatni liječnički pripravnički staž obavila sam u KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu 1970. godine. Stručni ispit za zvanje liječnik položila sam iste godine. Godine 1971. započela sam raditi u Zavodu za patologiju KB “Sestre milosrdnice” u Zagrebu u svojstvu liječnika volontera, a godinu dana kasnije započela sam specijalizaciju iz patološke anatomije u istom Zavodu. Specijalistički ispit iz patološke anatomije položila sam 1975. godine, od kada neprekidno radim u Zavodu za kliničku paolotgiju “Prof. dr. Ljudevit Jurak” Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”.

Poslijediplomski studij prirodnih znanosti – Biologije Sveučilišta u Zagrebu upisala sam 1979. godine. Položila sam sve propisane ispite i prijavila temu magistarskog rada koju sam 1984. godine obranila pod naslovom “Usporedna istraživanja degenerativnih promjena hrskavice koljenskog zgloba”, pod mentorstvom Prof. dr. Marka Pećine. Time sam stekla naziv magistra znanosti. Tijekom rada u Zavodu za kliničku patologiju aktivno sam sudjelovala u edukaciji studenata Medicinskog i Stomatološkog fakulteta kao i specijalizanata iz patološke anatomije. U kliničko-medicinskom rutinskom radu u struci savjesno sam obavljala sve povjerene mi zadatke kako u obavljanju sekcija i makrodijagnostike, tako i u mikroskopskoj dijagnostici ekscizata različitih organa. Uže područje moga interesa je gastroenterološka patologija i njezina problematika koju sam obradila u mojim stručnim radovima: “Polipi i karcinomi debelog crijeva u bioptičkom materijalu”, “Patologije gastrointestinalnog trakta u imunosupresivnim stanjima”, “Correlation between new histological grading system of gastric cancer according to Goseki and carcinoembryonic antigen (CEA) espression”, “Activity of chronic gastritis: Helicobacter pylori colonization and related histologic parameters”.

Tijekom gotovo 30 godina rada kao angažirani kliničar bila sam zainteresirana za znanstveni i nastavni rad. Godine 1993. izabrana sam u znanstveno-istraživačko zvanje znanstveni asistent. Aktivno sam sudjelovala na više tuzemnih i inozemnih kongresa i simpozija te redovito na “Jurakovim danima” u organizaciji Zavoda za kliničku patologiju “Prof. dr. Ljudevit Jurak” Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”. Objavila sam ukupno 16 stručnih i znanstvenih radova. 18. veljače 2003. godine priznato mi je zvanje Primarijusa. Zainteresirana sam za dalje ostvarenje stručnog nastavnog, znanstveno-istraživačkog rada u Zavodu za kliničku patologiju “Prof. dr. Ljudevit Jurak” Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice”.

POPIS RADOVADr. med. Marija Matković Bilin , specijalist patolog, Odsjek za ginekološku i perinatalnu patologiju
Specialist of Pathology, Section for Gynecologic and Perinatal Pathology

Dr.med. Marija Matković, specijalist patolog Rođena je u Zagrebu 16. travnja 1942. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1970. godine.

Obvezni pripravnički liječnički staž obavila je u Kliničkom bolničkom centru Ā«RebroĀ» u Zagrebu. 1973. godine zaposlila se u Kliničkoj bolnici Ā«Sestre milosrdniceĀ» na Kliničkom zavodu za patologiju, gdje je i obavila specijalizaciju iz patologije. Specijalistički ispit iz patologije položila je 1977. godine na Kliničkom zavodu za patologiju Ā«Ljudevit JurakĀ», gdje je neprekidno zaposlena do danas kao liječnik specijalist patolog i gdje obavlja sve povjerene joj stručne, znanstvene i nastavne poslove.

Aktivno je uključena u edukaciju specijalizanata iz patologije, osobito iz područja ginekološke i perinatalne patologije, koja su uža područja njenog djelovanja. Član je Odjela za ginekološku i perinatalnu patologiju Zavoda, u kojemu uz ostale rutinske poslove, aktivno sudjeluje u redovitim stručnim i znanstvenim sastancima s Klinikom za ženske bolesti i porode KB. Uz to je aktivno sudjelovala u brojnim stručnim i znanstvenim, domaćim i inozemnim, skupovima i kongresima, poglavito s temama iz užeg područja djelovanja. Aktivni je sudionik znanstvenih skupova Ā«Ljudevit JurakĀ» u organizaciji Kliničkog zavoda. Uz to je uključena u nastavnu djelatnost Zavoda te aktivno sudjeluje u edukaciji studenata Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Niz godina je predavala predmet Patološka anatomija u Primaljskoj školi KB. Objavila je desetak stručnih i znanstvenih radova. Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Društva patologa i sudskih medicinara Hrvatske, Sekcije za ginekološku i perinatalnu patologiju Društva patologa Hrvatske…

POPIS RADOVA

  1. Kokoš Ž, Febečić-Sabadi V, Pirkić A, Matković M. Izlaz obje velike arterije iz desne klijetke (Double outlet syndrome). Arhiv ZMD 1980;24:275-85.
  2. Pirkić A, Grubišić G, RodĆ© B, Matković M. Histochemical Alterations in Uterine Cervix Lesions Induced by HPV. U: Abstracts of the XIIIth European Congress of Pathology. Path Res Pract 1991;187(6):747-8.
  3. Pirkić A, RodĆ© B, Grubišić G, Vukosavić-Cimić B, Matković M. Detection of hunam papillomavirus (HPV) genotypes in metastatic lesions of the invasive cervical cancer by in situ hybridization method. U: Grabarević Ž, Sabočanec R, ur. Proceedings of the 4th International Scientific Symposium "IV Memorial Meeting Prof. dr. Ljudevit Jurak". Zagreb 1993;29.
  4. Pirkić A, Hodek B, Matković M. Immunohistochemical demonstration of pituitary-like peptide hormones in human placentas of various gestational ages. U: Grabarević Ž, Sabočanec R, ur. Proceedings of the 4th International Scientific Symposium "IV Memorial Meeting Prof. dr. Ljudevit Jurak". Zagreb 1993;10-11.
  5. Matković M, Pirkić A. Expression of carcinoembryonic antigen (CEA) in primary ovarian mucinous tumors. U: Grabarević Ž, Sabočanec R, ur. Proceedings of the 4th International Scientific Symposium "IV Memorial Meeting Prof. dr. Ljudevit Jurak". Zagreb 1993;11.
  6. Gumzej Ž, Pirkić A, Matković M. Lecitin immunohistochemistry related to carcinoembryonic CEA) cytotopography in primary ovarian mucinous tumors. U: Belicza M, Krušlin B, ur. Knjiga sažetaka I. Hrvatskog kongresa patologa i sudskih medicinara, Zagreb 1996:68.
  7. Krušlin B, Pirkić A, Matković M, Klarić P, Hodek B. Immunohistochemical aspects of the expression of proliferative antigens (Ki-67 and PCNA), c-erb-2 and p53 in ovarian borderline tumors. U: Belicza M, Krušlin B, ur. Knjiga sažetaka I. Hrvatskog kongresa patologa i sudskih medicinara, Zagreb 1996:70.
  8. Krušlin B, Pirkić A, Matković M, Klarić P, Hodek B. Immunohistochemistry of borderline ovarian tumors. U: Krušlin B, Robić M, ur. Book of Abstracts of the Eighth "Ljudevit Jurak" International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb 1997:6. 
  9. Labinac-Peteh L, Matković-Bilin M, Pirkić A, Končar M. Adenomatoid Tumor of Fallopian Tube. In: Krušlin B, Belicza M, ur. Book of Abstracts of the 14th "Ljudevit Jurak" International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb 2003:49.