Bozo KruslinProf. dr. sc. Božo Krušlin, predstojnik Zavoda i pročelnik kliničke jedinice za kiruršku i ginekološku patologiju, redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta u Zagrebu

Head of "Ljudevit Jurak" University Department of Pathology, Sestre milosrdnice University Hospital and Full professor of Pathology at Medical School, University of Zagreb

ŽIVOTOPIS | RADOVI


Prof.dr.sc. Božo Krušlin nastupio na mjesto predstojnika sa 47 godina 2007.

ŽIVOTOPIS

Roden je 9. lipnja 1960. g. Osnovnu skolu je zavrsio u Šenkovcu, a srednju u Zagrebu. 
Školske godine 1979/80 upisao je studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilista u Zagrebu, gdje je diplomirao 1984.godine s prosječnom ocjenom na kraju studija 4,38. Diplomski rad izradio je na Klinici za ženske bolesti i porode, Petrova 13, Zagreb. Školske godine 1984/85 upisao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilista u Zagrebu postdiplomski studij prirodnih znanosti. Magistarski rad obranio je 1988. godine. Pripravnički staž obavio je u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice" u Zagrebu 1985. godine. Potom je radio kao liječnik opće medicine u Domu zdravlja Brežice, Republika Slovenija od 1986-1989. godine. 

Od studenog 1989-94. godine bio je na specijalizaciji iz patologije. Specijalistički ispit je položio 8. veljače 1994. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Od srpnja 1994. godine radio je kao asistent na Zavodu za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. Od 1. listopada 1995. godine je kumulativno zaposlen i na Kliničkom zavodu za patologiju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu. 

Na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilista u Zagrebu u znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je u studenom 1998. godine, u zvanje izvanrednog profesora u veljači 2004. godine, a u zvanje redovitog profesora u rujnu 2009. godine. U zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 4. listopada 2005. godine. 

Bio je mentorom 2 diplomska rada, 3 studentska znanstvena rada, 7 magistarskih radova i 13 doktorskih disertacija koji su svi uspješno obranjeni. Autor je ili koautor više od 190 znanstvenih i stručnih radova objavljenih u domaćim i inozemnim casopisima od kojih je 80-ak u onima koji se citiraju u Current Contentsu. Od toga je više od 130 radova objavljenih u časopisima koji se citiraju na Medline-u. Ukupno su gore spomenuti radovi citirani više od 600 puta. Prvi je autor ili koautor u 50-ak kongresnih priopćenja objavljenih u časopisima koji se citiraju u CC te jos 180-ak drugih kongresnih priopćenja. Aktivno je sudjelovao na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu, a u nekima je član organizacijskog odbora, tajnik odnosno dopredsjednik, uključujući i Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology. Bio je voditelj poticajnog projekta Ministarstva znanosti pod nazivom "Perinatalna ekspresija bcl-2 u frontalnom korteksu čovjeka" te voditelj projekta Ministarstva znanosti pod nazivom "Razvojna neuropatologija genetičkih malformacija moždane kore čovjeka". 

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog udruženja patologa i sudskih medicinara, Hrvatskog udruženja za neuroznanost, Hrvatskog udruženja za istraživanje raka, Europskog udruženja patologa, Međunarodnog udruženja za neuropatologiju, Udruženja patologa SAD i Kanade te Njemačkog udruženja patologa i redovni član Akademije medicinskih znanosti 
Prof. dr. sc. Hrvoje Čupić, pročelnik kliničke jedinice za neuropatologiju, redoviti profesor Stomatološkog fakulteta

Full Professor at School of Dental Medicine, University of Zagreb

ŽIVOTOPIS | RADOVI


  Izv.prof.dr.sc. Hrvoje Čupić rođen je 1962. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu te diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine s prosječnom ocjenom 4.2. Od 1989. do 1992. godine obavljao je poslove na mjestu liječnika Centra kućnih posjeta u Domu zdravlja Dubrava. U rujnu 1996. godine završio je specijalizaciju iz patološke anatomije položivši specijalistički ispit, od kada radi na Kliničkom zavodu za patologiju “Ljudevit Jurak” u KBC “Sestre milosrdnice “ kao specijalist patolog. Usavršavao se iz područja urološke i dermatološke patologije u sklopu European school of pathology u Torinu (Italija) u listopadu 1996. godine

  Akademski stupanj magistra znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stječe 30. lipnja 2000. godine obranom magistarskog rada pod naslovom: «Vrijednost određivanja izraženosti proliferacijskih obilježivača (PCNA, Ki-67) te bcl-2 i p-53 u diferenciranim tumorima štitne žlijezde».
  Akademski stupanj doktora medicinskih znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu stječe 18. lipnja 2003. godine obranom disertacije pod naslovom: «Izraženost gustoće novostvorenih tumorskih krvnih žila i onkoproteina u papilarnim karcinomima štitne žlijezde s i bez metastaza». 27. svibnja 2010. izabran je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Od 16. listopada 2003. sudjeluje u dodiplomskoj nastavi iz predmeta patologija na Katedri za patologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao viši asistent. 19. srpnja. 2005. godine izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta,  a odlukom od 18.10.2010. godine promoviran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Katedri za patologiju Stomatološkog fakulteta. Od 27.09.2012. godine obnaša dužnost pročelnika Katedre za patologiju Stomatološkog fakulteta.

  U prosincu 2004. izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje asistenta, a 27. listopada 2009. u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od kada aktivno sudjeluje u izvođenju dodiplomske nastave iz patologije te nastave iz malih izbornih predmeta «Prostata» i «Tumori glave i vrata» te iz dodiplomske nastave iz patologije na engleskom jeziku od njenog početka na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2005/6. godine. Također aktivno sudjeluje od školske godine 1996/1997. u izvođenju poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; stručnih poslijediplomskih studija iz Urologije, Patologije, Kliničke onkologije, Otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata, doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“, kolegija Transplatacija srca. U sklopu trajne izobrazbe liječnika sudjelovao je kao predavač na 14 tečajeva I. kategorije. Pročelnik je Kliničke jedinice za neuropatologiju Kliničkog zavoda za patologiju Ljudevit Jurak, KBC Sestre milosrdnice. Voditelj je projekta Ministarstva znanosti broj 134-0000000-3391, pod nazivom „ Promjene bubrežne arterije u bolesnika s karcinomom bubrega“, s matičnim brojem  234612. Objavio je ukupno 73 rada od kojih su 35 indeksirana u Current Contents-u te 37 radova indeksiranih u Embase, Medline i Science Citation Index Ex, koji su ukupno citirani 55 puta. Osim navedenog objavio je četri poglavlja u knjizi te preko 80 kongresnih priopćenja od kojih se 21 citira u Current Contents-u. Pod njegovim mentorstvom izrađene su i uspješno obranjene tri doktorske disertacije i dva diplomska rada. Uža područja njegovog profesionalnog interesa su patologija glave i vrata, neuropatologija i urološka kirurška patologija te transplatacijska patologija (kardiopatologija).

  Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Udruge patologa i sudskih medicinara te European society of pathology. 

Prof. dr. sc. Marina Kos, redovita profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu , klinička jedinica za kiruršku i ginekološku patologiju

Full professor at Medical School, University of Zagreb

ŽIVOTOPIS | RADOVI

Rođena 31. siječnja 1960. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1983. godine.

Obavezni liječnički staž obavila je pri Zavodu za zaštitu majki i djece u Zagrebu, a stručni ispit položila je 1985. godine. Od 1985. do 1992. godine bila je zaposlena u Medicinskom centru Pula, gdje joj je odobrena i specijalizacija iz patologije. Specijalizaciju je obavljala u Zagrebu, a 1992. godine položila je specijalistički ispit iz patologije. Tijekom specijalizacije završila je poslijediplomski studij iz medicinske citologije, a 1992. godine obranila je magistarski rad s naslovom "Tumori štitnjače s morfološkim i imunohistokemijskim osobinama medularnog karcinoma". Doktorsku disertaciju s naslovom "Patološke promjene posteljice kod poremećenog uteroplacentarnog protoka krvi" obranila je 1996. godine.
Od rujna 1992. godine zaposlena je na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, prvo na radnom mjestu stručnog suradnika, zatim asistenta, od 1998 godine na radnom mjestu višeg asistenta, od 2002. godine nakon uspješno održanog nastupnog predavanja promaknuta je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Godine 2007. napredovala je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2013. u  znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora patologije.

Odlukom Matičnog odbora Sveučilišta u Zagrebu 2013. izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog savjetnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva-polje kliničke medicinske znanosti.
Od studenog 1992. godine bila je zaposlena u kumulativnom radnom odnosu na Zavodu za ginekološku i perinatalnu patologiju u Zavodu za ginekološku patologiju Kliničkog zavoda za patologiju KBC-a na radnom mjestu specijalista patologa, a od kolovoza 2003. godine u kumulativnom random odnosu na Kliničkom zavodu za patologiju “Ljudevit Jurak” KBC “Sestre milosrdnice”.
Sudjeluje aktivno u izvođenju vježbi i seminara u dodiplomskoj nastavi opće patologije na III godini studija, za cijelo vrijeme zaposlenja na KBC-u sudjelovala je aktivno u izvođenju svih vidova nastave iz ginekološke patologije u okviru predmeta "Ginekologija" tijekom V godine studija. Također je sudjelovala u izvođenju nastave na poslijediplomskom studiju "Patologija", "Perinatologija" i „Urologija“ te kao predavač na 15 tečajeva stalnog usavršavanja liječnika u prvom redu patologa, ginekologa i neonatologa, pri čemu je napisala brojne prateće nastavne tekstove. Od ak. godine 2004/05 koordinator je kolegija Pathology studija medicine na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem obavlja i redovitu nastavu na engleskom jeziku.
Prvi je autor sveučilišnog udžbenika (Kos M, Leniček T. „Osnove patologije posteljice“, Zagreb, Medicinska naklada, 2011.), te više poglavlja u nekoliko domaćih i međunarodnih knjiga (Kos M, Laurini R.  Early pregnancy pathology and perinatal medicine. U: Kurjak A ed. Textbook of Perinatal medicine, Parthenon Publishing Group, London-New York, 1998. str. 813-20; Kos M, Vogel M. Morphological findings in infants and placentas of diabetic mothers. U: Djelmiš J, Desoye G, Ivanišević M, eds. Diabetology of pregnancy.Front Diabetes. Basel, Karger, 2005, vol. 17: 127-43; Kos M, Leniček T. Development of the fetal testis. U: Ježek D, ed. "Atlas on the human testis - normal morphology and pathology", Springer, 2013.; Kos M, Leniček T. Infekcije i upale posteljice. U: Karelović D, ur. Infekcije u ginekologiji i perinatologiji, Medicinska naklada 2012, Zagreb. str. 167-81)
Autor je ili koautor 11 poglavlja u sveučilišnim udžbenicima namijenjenima diplomskoj ili poslijediplomskoj nastavi.  Recenzent je za časopise CMJ, Collegium Anthropologicum, Medica Jadertina, Liječnički vjesnik, Virchow's Archives, Gynaecologia Perinatologia , a recenzirala je i 1 udžbenik za srednju medicinsku školu i 2 sveučilišna udžbenika. Sudjelovala je u prijevodu „Ackerman's Surgical Pathology“ s engleskog na hrvatski jezik, kao i u prijevodu 2. izdanja MSD s engleskog na hrvatski jezik.

Bila je mentoricom prilikom izrade 2 završna (diplomska) rada na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu, te 3 diplomska rada na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od čega 1 na hrvatskom a 2 na engleskom jeziku), 1 obranjenog magistarskog rada te 4 obranjene doktorske disertacije.
Kao istraživač suradnik sudjelovala je na sveukupno 7 znanstvenih projekata, od čega trenutno sudjeluje na 2. Sudjelovala je s usmenim izlaganjima ili posterima na 22 domaća stručna skupa i kongresa, od čega na 11 kao pozvani predavač, te na 41 međunarodnom kongresu, od čega na 22 kao pozvani predavač.
Usavršavala se stručno na poslijediplomskom studiju iz medicinske citologije i na tečaju  „Umijeće medicinske nastave“ na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, na tečajevima “Intensivkurs Diagnostische Gynäkopathologie” u Grazu, Splitu (ESGO workshop GynecologicalCancerControversiesinDiagnosticandManagement”), Granadi (“Understanding placental pathology – a practical approach“), Beogradu i Zagrebu (ESCoP – Gynecopathology), a boravila sam i na Odjelu za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Granadi.

            Izvrsno govori engleski i talijanski jezik, dobro govori francuski, a služi se i njemačkim. Članica je i predsjednica Hrvatskog društva patologa i sudskih medicinara HLZ-a, članica  Hrvatskog društva za perinatalnu medicinu HLZ-a, European Society of Pathology, Adriatic Society of Pathology te Alps Adria Society for Immunology of Reproduction.
Prof. dr. sc. Majda Vučić, Izvanredni profesor Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, klinička jedinica za obdukcije i mrtvozorstva

Associate professor at School of Dental Medicine, University of Zagreb, Section for Dermatopathology, Section for Neuropathology, Section for Head and Neck Pathology

ŽIVOTOPIS | RADOVI

Rođena je 1969. godine u Šibeniku gdje je završila osnovnu i srednju školu sanitarno- laboratorijskog smjera. Na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala se 1987. godine te diplomirala na istom fakultetu 1994. godine. Pripravnički staž obavila je u KB  Sveti Duh u Zagrebu. Od 1996. godine zaposlena je na Kliničkom Zavodu za Patologiju “Ljudevit Jurak”  KBC „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu. U lipnju 2002. godine položila je specijalistički ispit iz Patološke anatomije.
U veljači 2002. godine uspješno je obranila na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu magistarsku temu “Određivanje mitotičkog i apoptotičkog indeksa u primarnim melanomima kože” i stekla naslov magistra medicinskih znanosti.  Školske godine 1999/2000 dobila je jednogodišnju poslijediplomsku stipendiju Universita di Trieste za projekt “Pathohistological diagnosis of cardiomyopathies and myocarditis” pod mentorstvom prof. F. Silvestri,   ~Instituto di Anatomia Patologica~, Trieste gdje je  boravila u periodu od 1.12. 1999. do 30.11. 2000. godine i stručno se usavršavala.

U lipnju 2004. godine obranila je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje izraženosti onkoproteina obitelji bcl-2 u primarnim melanomima kože” i stekla titulu doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti- patologija.
Sudjelovala je kao istraživač pod matičnim brojem 251431 na projektu „Organizacija i evaluacija patoanatomskog tumorskog registra i banke tumora“ (0134002) voditelj prof. M. Belicza i na projektu „Razvojna neuropatologija genetskih malformacija moždane kore čovjeka“ (108-1081870-1884) voditelj prof. B. Krušlin.
Na XX. Memorijalnom sastanku prof. Sergeja Saltykowa 2002. godine dobila je godišnju nagradu Udruge patologa i Zaklade prof. Saltykowa za rad iz područja patologije i doprinos struci. Objavila je više  poglavlja u knjizi, 30 indeksiranih stručnih i znanstvenih radova kao i preko 40 kongresnih priopćenja na domaćim i međunarodnim simpozijima i kongresima.

Tijekom desetogodišnjeg specijalističkog staža osobito se bavi dermatopatologijom. Sudjelovala je  organiziranju i vođenju stručnih Dermatopatoloških sastanaka i stručnih skupova kao i  u osposobljavanju pripravnika i specijalizanata patološke anatomije te u poslijediplomskoj nastavi.
Od 2006. u kumulatvnom je radnom odnosu na na Katedri za patologiju Stomatološkog fakulteta najprije kao docent, a u veljači 2012. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profeora. Aktivno sudjeluje u izvođenju dodiplomske nastave na Medicinskom fakutetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je u listopadu 2009. godine izabrana u zvanje naslovnog docenta na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta.  Također sudjeluje u izvođenju i stručne poslijediplomske nastave na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz Patologije (Patologija srca i krvnih žila), Urologije (Patologija mokraćnog sustava i muških spolnih organa) i Dermatovenerologije (Patologija tumora kože, novije spoznaje o kancerogenezi). Predavala je na kolegiju u sklopu znanstvenog posljediplomskog studija “Bolesti hipotalamo-hipofizne zajednice“  kao i na kolegiju “Endokranijalno širenje upalnih dentalnih procesa“) na poslijediplomskom studiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U studenom 2012. godine  nakon  desetogodišnjeg specijalističkog staža Ministarstvo zdravlja priznalo  joj  je stručni naziv primarijus.
Sudjelovala je u radu brojnih domaćih i stranih Simpozija i Kongresa, te kao pozvani predavač na Simpozijima trajne izobrazbe liječnika: “Dermatološka onkologija-epidermalni tumori“ u rujnu 1999 i  “Limfomi kože“ u   ožujku 2001, te na 16. Međunarodnom Simpoziju patologije „Ljudevit Jurak“ 2005, na  Znanstvenom simpoziju „Melanom-što danas znamo?“ u prosincu 2008, XL Memorijalnom međunarodnom sasatnaku prof. Janeza Plečnika u Ljubljani 2009,  kao predavač na Simpoziju Cushingov sindrom u svibnju 2012. godine i Akromegalija u studenom 2013. godine. Bila je mentor kod izrade dvije doktorske dizertacije i jednog magistarskog rada. Aktivni je član Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu, Europskog udruženja patologa i Hrvatskog društva za neuroznanost.

Udana je i majka troje djece.

Prim. dr. sc. Leo Pažanin,

specijalist patologije, Klinička jedinica za neuropatologiju

PathologistŽIVOTOPIS | RADOVI

Rođen je u Splitu 11. travnja 1958. godine. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1976. godine i na istom diplomirao 17. veljače 1982. godine s prosjekom ocjena 4,40.

Od 1982. do 1989. godine radio je u Centru za medicinske znanosti KBC-a Zagreb. U vremenu od 1982. do 1989.godine sudjelovao je u realizaciji sljedećih znanstveno-istraživačkih projekata: "Istraživanje novih postupaka i razvoja opreme i materijala koji se koriste u dijagnostici i liječenju, prevenciji i rehabilitaciji" (od 17. svibnja 1982. do 31. prosinca 1986.); "Primjena dopunskih metoda za eksploataciju nafte (MEOR)" (od 1. siječnja 1987. do 31. prosinca 1990.).
Za potrebe navedenih projekata stručno se usavršavao na području molekularne biologije i elektronske mikroskopije putem sljedećih tečajeva: “Monoclonal antibodies”, Dr Mary A. Ritter. Royal postgraduate Medical School. University of London; “Introduction into Ultramicrotomy”, Prof. Helmuth Sitte; “Course in recombinant DNA technology”, Prof. Perry Hackett. Department of Genetics and Cell Biology. University of Minnesota. St. Paul. USA; “Isolation and Characterization of Genetically Engineered Protiens in E. coli”, Raymond L. Rodriguez, Professor of Genetics. College of Agricultural and Enviromental Sciences. University of California. Davis. Tijekom 1987. godine radio je u laboratoriju Dr. Mary A. Ritter u Hammersmith Hospital u Londonu gdje se upoznao s tehnikama in vitro sinteze proteina.

Početkom 1988. godine radio je u Pragu u Institutu za molekularnu genetiku Čehoslovačke Akademije znanosti kod Prof. Jitke Štokrove gdje se upoznao s tehnikama elektronsko-mikroskopskog prikazivanje i analize molekula nukleinskih kiselina. Tijekom proljeća 1988. godine radio je u laboratoriju za Molekularnu patologiju kod prof. Raymond L. Teplitz-a (Division of Pathology. UC Davis Medical Center, Sacramento, California) gdje se upoznao s počecima primjene PCR tehnologije u patologiji.

Od 20.11.1989. godine radio na Zavodu za neuropatologiju Klinčkog zavoda za patologiju KBC-a Zagreb.
Dana 4. prosinca 1991. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je program poslijediplomskog studija za znanstveno usavršavanje iz područja Kemija (Biokemija) u trajanju od četiri semestra i obranio magistarski rad pod naslovom "Odnos vimentina i GFA proteina u nekim neuroektodermalnim tumorima" (mentor prof. D. Jadro-Šantel) te stekao stručni naziv magistra prirodnih znanosti iz područja kemije (biokemije).
Specijalistički ispit iz patološke anatomije položio je 19. prosinca 1994. godine.
Tijekom jeseni 1998. godine radio je mjeseca dana u Parizu u Institutu za miologiju kod Prof. Michel Fardeaua gdje se upozno sa primjenom histokemijskih i imunohistokemijskih tehnika u dijagnostici neuromuskularnih bolesti.
Od 1. rujna 2008. godine radi na Kliničkom zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ KB „Sestre milosrdnice“.
Naziv primarijus priznat mu je 26.05.2009. godine.

Doktorsku disertaciju pod naslovom “Povezanost izraženosti IGFBP-2 i IGFBP-5 s pokazateljima angiogeneze te njihov prognostički značaj kod glioblastoma” obranio je 19.05.2011. godine čime je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz polja kliničkih medicinskih znanosti.
Predavanjima iz dijagnostike neuromuskularnih bolesti i tumora središnjeg živčanog sustava sudjelovao je u postdiplomskoj nastavi iz Neurologije, Patologije i Pedijatrije. Član je Društva patologa Hrvatske te International Society of Neuropathology (ISN).
Aktivno je sudjelovao u realizaciji projekta "Neuromuskularne bolesti u djece" (broj projekta 214101) prof. Nine Barišić i projekta "Genetsko i epidemiološko istraživanje mišićnih distrofija u Hrvatskoj" (broj projekta 108041) prof. Nine Canki-Klain.

Doc. dr. sc. Davor Tomas, docent Medicinskog fakulteta, klinička jedinica za kiruršku i ginekološku patologiju

Assistant professor at Medical School, University of Zagreb, Section for Surgical Pathology, Section for Uropathology

ŽIVOTOPIS | RADOVI

Rođen je 08.03.1968. godine u Zagrebu.
Osnovnu i srednju školu završio je u Vrbovcu, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1992. godine s prosječnom ocjenom 4.21. Obavezni liječnički staž odradio je u Domu zdravlja Vrbovec u kojem je nastavio raditi do 1995. godine. Od 1995. do 1998. godine radio je u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć u Zagrebu. Nakon toga zaposlio se u Sportskoj ambulanti Zagrebačkog sportskog saveza gdje je radio do 2001 godine. U ožujku 2001. godine dobio je specijalizaciju iz patološke anatomije u Kliničkom zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“,  Zagreb, a u ožujku 2005. godine položio je specijalistički ispit te nastavio raditi na radnom mjestu specijalista patološke anatomije u istoj bolnici.

U rujnu 2001. godine upisao je Znanstveni poslijediplomski studij u području biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je završio u lipnju 2003. Na istom poslijediplomskom studiju obranio je 12.02.2004. znanstveni magistarski rad pod naslovom “Odnos stupnja solarne elastoze i promjena epidermisa u aktiničkoj keratozi“, a 28.12.2005. doktorsku disertaciju pod naslovom „Miofibroblastična reakcija strome i izraženost tenascina-C i laminina u adenokarcinomu prostate“.

U znanstveno zvanje Znanstveni suradnik izabran je 2006. godine.
Pod njegovim mentorstvom pet pristupnika obranilo je doktorske disertacije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te jedan na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao istraživač sudjelovao je u više znanstvenih projekata odobrenih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Od 2002. godine sudjeluje u nastavi iz patologije uključujući obavljanje seminara i vježbi te obdukcijskih vježbi, a od 2008. godine zaposlen je u kumulativnom radnom odnosu na Zavodu za Patologiju, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2013. godine izabran u nastavnoi zvanje docenta. Također sudjeluje u dodiplomskoj nastavi kao predavač u izbornom predmetu Rana dijagnostika karcinoma prostate te postdiplomskoj nastavi iz patologije, dermatologije i urologije.

Od 2002. do 2006. godine bio je tajnik organizacijskog odbora „Ljudevit Jurak“ International Symposium on Comparative Pathology.
Autor je 100 članaka koji su objavljeni u indeksiranim časopisma od kojih je 68 indeksirano u Current Contensu te više kongresnih priopćenja. Koautor je dva izdanja studentskog udžbenika iz obdukcijske dijagnostike (Obdukcijska dijagnostika, 3. izd. 2005. i Obdukcijska dijagnostilka, 4. izd. 2011) i poglavlja u knjizi Rak prostate – najvarijabilniji zloćudni tumor.
Član je Europskog društva patologa (ESP) i Hrvatskog društva patologa i sudskih medicinara.

Govori engleski jezik, oženjen je i otac jednog djeteta.

Doc. dr. sc. Monika Ulamec, docent Medicinskog fakulteta, klinička jedinica za obdukcije i mrtvozorstva

Assistant professor at Medical School, University of Zagreb

ŽIVOTOPIS | RADOVI

Rođena je 15. veljače 1977. u Zagrebu gdje je završila i osnovnu školu dok je Prirodoslovno-matematičku gimnaziju upisala i završila u Velikoj Gorici. Udana je i majka dvoje djece.

Diplomirala je 2001. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a nakon odrađenog pripravničkog staža u KB Merkur položila je državni ispit, u prosincu 2002.godine te godinu dana radila u Bolnici za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.

Trenutno je zaposlena u KBC „Sestre milosrdnice“  na Kliničkom zavodu za patologiju Ljudevit Jurak kao specijalist patologije, s užim stručnim i znanstvenim interesom u području uropatologije i gastropatologije. Specijalistički ispit položila je 2009. godine.

Tijekom studija sudjelovala je u znanstvenom radu pri Katedri za biologiju i pri Katedri za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu gdje je radila i kao demonstrator. Tijekom specijalizacije iz patologije završila je poslijediplomski studij iz patologije te je 2007. godine upisala znanstveni poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2012. obranila doktorsku disertaciju pod nazivom: „Odnos pojavnosti periglandularnih pukotina i izraženosti proteina vanstaničnog matriksa tenascina, fibronektina i galektina u adenokarcinomu prostate“. Autorica je više članaka i kongresnih priopćenja koji su objavljeni u indeksiranim časopisima, od čega je 10 objavljeno u časopisima indeksiranim u CC-u. Od 2012. je naslovni viši asistent na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje sudjeluje u održavanju dodiplomske i poslijediplomske nastave.

Dobila je nagrada zaklade Sergey Saltikow za mlade znanstvenike u 2007. godini dok je 2008. godine dobila nagradu Borislav Nakić za najbolji uradak u kategoriji do 35 godina starosti, za 2008.g. Članica je Europskog udruženja patologa te Hrvatskog društva patologa i sudskih medicinara, kao i Hrvatskog društva za istraživanje raka koje djeluje u sklopu Europskog udruženja za istraživanje raka (EACR). Tajnica je sekcije za okrugli stol o apoptozi, pri Akademiji medicinskih znanosti. Članica je upravnog odbora Hrvatskog društva za endokrinološku onkologiju.

Sudjeluje, kao patolog, u studiji: „Open label trial to evaluate the survival benefit of panitumumab and best supportive care, compared to best supportive care alone, in subject with chemorefractory wild-type KRAS metastatic colorectal cancer”.


 1. Vlahović M., Ježek D., Petanjek M., Bulić-Jakuš F., Jurić-Lekić G., Šerman D.(1999); Impaired rat testicular development caused by 5-azacytidine, First Congres of the Croatian Society for Electron Microscopy with International Participation. Zagreb, 13.-16.05.1999. Book of abstracts, Extended Abstract, pp. 56-57.
 2. Goluža T., Ježek D., Kalafatić LJ., Petanjek M., Krhen I. (2001); Testicular macrophages and stereological characteristics of seminiferous tubules of infertile men. 12th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb, 1.-2. 06.2001. Book of abstracts, pp. 47.
 3. Ulamec M.,Tomić K., Leniček T., Vinter O., Krušlin B., Belicza M. Correlation between occurance of different urological tumors at the 20 years distance. 3. hrvatski kongres patologije i sudske medicine, knjiga sažetaka/Opatija 2005. (sažetak)
 4. Vučić, Majda; Ulamec, Monika; Leniček, Tanja; Tomas, Davor; Belicza, Mladen. BIOPSIES OF THE SKIN, A SEVEN YEARS RETROSPECTIVE STUDY // Adriatic Society of Pathology, 20th International Meeting, Book of Abstracts / Bračko, Matej (ur.). Institute of Oncology Ljubljana: Fota-cop d.o.o., 2005:21 (sažetak).
 5. Talan-Hranilović J, Vučić M, Ulamec M, Belicza M. Intraoperative frozen section analyses in pathology of the central nervous system and pituitary gland. Acta clinica croatica / Kusić Z (ur.). Zagreb : Birotisak, 2005. (stručni rad)
 6. Tomić, Karla; Tomas, Davor; Ulamec, Monika; Leniček, Tanja; Tomašković, Igor; Kos, Marina; Krušlin, Božo.FIBROMUSCULAR DYSPLASIA OF RENAL ARTERIES IN NON-TUMOROUS SURGICAL SPECIMENS // Acta clinica croatica / Kusić Z (ur.).Zagreb : Birotisak, 2005. 232 (sažetak).
 7. Ulamec M., Tomas D, Čupić H., Belicza M., Krušlin B. Periacinar retraction clefting in prostatic atrophic glands and prostatic carcinoma. Pathology Research and Practice 202 (2006) 199-350.
 8. Krvavica A., Vučić M., Ulamec M., Lež C., Belicza M. Frequency of lentigo maligna melanoma in two Croatian regions. 17th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb, 2-3. 06.2006. Book of abstracts .
 9. Perić-Balja M, Tomić K, Bujas T, Ulamec M, Reljić A, Krušlin B. Adrenal gland schwannoma mimicking breast cancer metastasis-a case report. 17th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb, 2-3. 06.2006. Book of abstracts .
 10.  Dubravić A, Leniček T, Tomić K, Ulamec M, Krušlin B, Belicza M. The comparison of the occurence of malignant urologic tumors in two eight year periods at the Ljudevit Jurak university department of pathology. 17th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb, 2-3. 06.2006. Book of abstracts .
 11. Bulić-Jakuš F, Ulamec M, Vlahović M, Sinčić N, Katušić A, Jurić-Lekić G, Šerman LJ, Belicza M. Teratoma and teratocarcinoma in rodents and man. 17th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology. Zagreb, 2-3. 06.2006. Book of abstracts .
 12. Štimac G, Trnski D, Dimanovski J, Reljić A, Spajić B, Ulamec M, kraus O. Effect of subclinical inflammation in prostate biopsy specimens on total and free serum prostatic specific antigen values in patients without clinicaly detectable prostate cancer. Prague,15.-16.10. 2006., European Urology meetings. Book of abstracts.

Članci:
 

 1. Tomas D, Ulamec M, Hudolin T, Bulimbasic S, Belicza M, Krušlin B. Myofibroblastic stromal reaction and expression of tenascin-C and laminin in prostate adenocarcinoma. Prostate Cancer Prostatic Dis. 2006;9:414-9. 
 2. Bulic-Jakus F, Ulamec M, Vlahovic M, Sincic N, Katusic A, Juric-Lekc G, Serman L, Kruslin B, Belicza M. Of mice and men: teratomas and teratocarcinomas. Coll Antropol. 2006 Dec;30:921-4.
 3. Ulamec M, Stimac G, Kraus O, Kruslin B. Bilateral renal cell carcinoma and concomitant urothelial carcinoma of the renal pelvis and ureter: case report
  Lijec Vjesn. 2007 Mar-Apr;129:70-3. Croatian. 
 4. Ulamec M , Tomas D, Ensinger C, Cupic H, Belicza M, Mikuz G, Kruslin B. Periacinar retraction clefting in proliferative prostatic atrophy and prostatic adenocarcinoma. J Clin Pathol. 2007;60:1098-101.
 5. Ulamec M, Soldo-Belić A, Vucić M, Buljan M, Kruslin B, Tomas D. Melanoma with second myxoid stromal changes after personally applied prolonged phototherapy. Am J Dermatopathol. 2008 ;30:185-7.
Dr. sc. Tanja Leniček, specijalistica patologije, klinička jedinica za kiruršku i ginekološku patologiju

Pathologist

ŽIVOTOPIS | RADOVI

Rođena je 08. srpnja 1976. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2002. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica je Rektorove nagrade akademske godine 2000/2001. Nakon obavljenog pripravničkog staža u KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, 2003. godine je položila državni ispit te godinu dana radila u Ustanovi za hitnu medicinsku pomoć, Doma zdravlja Vitovitičko-podravske županije, u Slatini.

U veljači 2005. godine započinje specijalizaciju iz patološke anatomije na Kliničkom zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“, KBC „Sestre milosrdnice“, gdje je u rujnu 2009. godine položila specijalistički ispit i gdje i danas radi kao patolog s užim stručnim i znanstvenim interesom u području ginekološke i perinatalne patologije. Period stručnog usavršavanja provela je 2012. godine učeći perinatalnu patologiju na Department of Cellular Pathology, Birmingham Women's Hospital, Birmingham, UK.

Autorica je više članaka i kongresnih priopćenja koji su objavljeni u indeksiranim časopisima, od čega je 10 objavljeno u časopisima indeksiranim u CC. Uz prof. dr. sc. Marinu Kos, koautor je udžbenika „Osnove patologije posteljice“ objavljenog 2011. godine.

Krajem 2012. godine doktorirala je na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu, obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Povezanost pojave peritumoralnih pukotina u duktalnom invazivnom karcinomu dojke s miofibroblastičnom reakcijom strome i gustoćom limfnih žila“.

Od 2013. godine član je Paediatric Pathology Society.

RADOVI U CC ČASOPISIMA

1. Štajduhar E, Sedić M, Leniček T, Radulović P, Kerenji A, Krušlin B, Pavelić K, Kraljević Pavelić S. Expression of

growth hormone receptor, plakoglobin and NEDD9 protein in association with tumour progression and metastasis in

human breast cancer. Tumour Biol. 2014 Jul;35(7):6425-34.

 

2. Ulamec M, Džombeta T, Cupić H, Leniček T, Tomas D, Krušlin B. Periacinar Retraction Clefting and D2-40 Expression

in Prostatic Adenocarcinoma. Pathol Oncol Res. 2012 Sep 13;2:365-70.

 

3. Brčić I, Leniček T, Ulamec M, Tomić M, Krušlin B. Intrarenal ectopic adrenal tissue associated with renal

angiomyolipoma. Pathol Int. 2011 Dec;61(12):778-80.

 

4. Grubišić I, Leniček T, Tomas D, Džombeta T, Trnski D, Tomašković I, Krušlin B. Primary osteosarcoma of bladder

diverticulum mimicking intradiverticular calculus: a case report.

Diagn Pathol. 2011 Apr 18;6:37. Review.

 

5. Sverko A, Sobočanec S, Kušić B, Mačak-Šafranko Z, Sarić A, Leniček T, Kraus O, Andrišić L, Korolija M, Balog T,

Sunjić SB, Marotti M. Superoxide dismutase and cytochrome P450 isoenzymes might be associated with higher risk of

renal cell carcinoma in male patients. Int Immunopharmacol. 2011 Jun;11(6):639-45. Epub 2011 Jan 14.

 

6. Demirovic A, Marusic Z, Lenicek T, Spajic B, Balicevic D, Tomas D, Kruslin B.

CD138-positive plasmacytoid urothelial carcinoma of urinary bladder with focal micropapillary features. Tumori. 2010

Mar-Apr;96(2):358-60.

 

7. Lovrić E, Hizak DB, Balja MP, Lenicek T, Kruslin B. An unusual mixed germ cell tumor of the testis consisting of

rhabdomyosarcoma, mature teratoma and yolk sac tumor. Asian J Androl. 2010 May;12(3):451-2.

 

8. Tomas D, Lenicek T, Tuckar N, Puljiz Z, Ledinsky M, Kruslin B. Primary ovarian leiomyoma associated with

endometriotic cyst presenting with symptoms of acute appendicitis: a case report. Diagn Pathol. 2009 Jul 30;4:25.

 

9. Belicza M, Demirović A, Tomić K, Lenicek T, Pavić I, Jakovina K, Vukelić M, Jakovina T, Misić M, Kruslin B.

Comparison of occurrence of upper urinary tract carcinomas in the region with endemic villages and non-endemic

nephropathy region in Croatia. Coll Antropol. 2008 Dec;32(4):1203-7.

 

10. Bujas T, Pavić I, Lenicek T, Mijić A, Kruslin B, Tomas D. Peritumoral retraction clefting correlates with advanced

stage squamous cell carcinoma of the esophagus. Pathol Oncol Res. 2008 Dec;14(4):443-7.

 

11. Lenicek T, Szerda F, Demirović A, Mijić A, Kruslin B, Tomas D. Pleomorphic ductal carcinoma of the breast with

predominant micropapillary features. Pathol Int. 2007 Oct;57(10):694-7.

 

RADOVI U DRUGIM ČASOPISIMA

 

1. Lenicek T, Kasumović D, Stajduhar E, Dzombeta T, Jukić Z, Kruslin B. Expression of growth hormone and growth

hormone receptor in fibroadenomas of the breast. Acta Clin Croat. 2013 Jun;52(2):235-9.

 

2. Lenicek T, Tomas D, Soljacić-Vranes H, Kraljević Z, Klarić P, Kos M, Kos M. Strumal carcinoid of the ovary: report of

two cases. Acta Clin Croat. 2012 Dec;51(4):649-53.

 

3. Belicza M, Dzombeta T, Stanić G, Tomić K, Lenicek T, Perić-Balja M, Vukelić M, Jakovina T, Jakovina K, Kruslin B.

Higher apoptotic cell rate in Balkan endemic nephropathy--stereologic analysis. Acta Clin Croat. 2011 Mar;50(1):45-50.

 

4. Bujas T, Pavić I, Lenicek T, Mijić A, Kruslin B, Tomas D. Axillary apocrine carcinoma associated with apocrine

adenoma and apocrine gland hyperplasia. Acta Dermatovenerol Croat. 2007;15(3):148-51.

 

5. Vučić, Majda; Leniček, Tanja; Čupić, Hrvoje; Tomas, Davor; Krušlin, Božo; Belicza, Mladen. Is there a correlation

between HER-2/neu status and grade of the primary breast cancer? Acta Clin Croat. 2003;2:183-8.

 

6. Belicza M, Lenicek T, Glasnović. M, Elez M, Gladić V, Marton I, Zuteković S, Jurlina H, Kusić Z, Cvrtila D, Strnad M,

Tomas D, Cupić H, Kruslin

B. [Change in the occurrence of breast cancer in hospital registries (1980-2000)]. Lijec Vjesn. 2002 Nov-Dec;124(11-

12):347-53. Croatian.

SAŽECI U ZBORNICIMA SKUPOVA

1. Marina Kos, Tanja Leniček. Autopsy findings in congenital somatic overgrowth consistant with Beckwith Wiedemann syndrome.

25th European Congress of Pathology, 31 August – 4 September 2013, Lisbon, Portugal (poster)

 

2. Marina Kos, Tanja Leniček, Jasna Tumbri. Severe congenital laryngeal stenosis with other malformations. 12th

Symposium on Congenital Anomalies, Zagreb 12-14 June 2013 (poster)

 

3. Marina Kos, Tanja Leniček. Izraženost bax-2 u tkivu posteljica iz trudnoća kompliciranih s IUGR i preeklampsijom. IV

okrugli stol o apoptozi, Zagreb 2012.

 

4. Kos M, Leniček T. Dvojbe patologa prilikom patohistološke analize biopsija vrata maternice. 1. Simpozij s

međunarodnim sudjelovanjem u prigodi nacionalnog dana i Europskog tjedna borbe protiv raka vrata maternice, Zagreb,

2012. Knjiga sažetaka: 26-7.

 

5. Demirović, Alma; Leniček, Tanja; Ulamec, Monika; Tomas, Davor. Splenic littoral cell angioma // Acta Clin Croat.

Zagreb, 2009. 218-218 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 

6. Belicza, Mladen; Demirović, Alma; Leniček, Tanja; Tomić, Karla; Mišić, Maja; Jakovina, Krunoslav, Jakovina,

Tratinčica; Krušlin, Božo.

Patomorphology of renal parenchyma in endemic nephropathy patients with upper urinary tract carcinomas // Acta

Medica Salinea. 2008. 107-107 (poster,sažetak).

 

7. Bagrić, Ilija; Fajdić, Josip; Vučić, Majda; Leniček, Tanja; Dubravić, Alma; Dolić, Tvrtko; Belicza, Mladen.

COMPARISON OF HER-2/neu BREAST CARCINOMA STATUS BETWEEN POŽEGA COUNTY AND ZAGREB // Acta

Clinica Croatica / Kusić, Z (ur.). Zagreb : Birotisak d.o.o., 2006. 149-150 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Dubravić, Alma; Leniček, Tanja; Tomić, Karla; Ulamec, Monika; Krušlin, Božo; Belicza, Mladen. THE COMPARISON

 

OF THE OCCURRENCE OF MALIGNANT UROLOGIC TUMORS IN TWO EIGHT-YEAR PERIODS (1980-1987

COMPARED TO 1998-2005) AT THE LJUDEVIT JURAK UNIVERSITY DEPARTMENT OF PATHOLOGY // Acta Clinica

Croatica / Zvonko Kusić (ur.). Zagreb : Birotisak d.o.o., 2006. 159 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 

9. Perić-Balja, Melita; Bujas, Tanja; Tomić, Karla; Leniček, Tanja; Sučić, Miro; Krušlin, Božo. MICROPAPILLARY

SUBTYPE OF URINARY BLADDER CARCINOMA – A REVIEW OF TEN CASES MICROPAPILLARY SUBTYPE OF

URINARY BLADDER CARCINOMA – A REVIEW OF TEN CASES // Acta Clinica Croatica / Zvonko Kusić (ur.). Zagreb :

Birotisak d.o.o., 2006. 159-60 (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

 

10. Baličević, Drinko; Brezovečki-Biđin, Dora; Tomas, Davor; Leniček, Tanja; Rajačić, Neda; Rožanković, Vesna.

Age and sex distribution and localization of colorectal cancer in hospital cancer registry (1989-2004) // Knjiga sažetaka, 3.

hrvatski kongres patologije i sudske medicine / Jonjić, Nives (ur.).

Zagreb : MB tisak d.o.o, Karlovac, 2005. 78-78 (poster,sažetak,stručni).

 

11. Baličević, Drinko; Tomas, Davor; Leniček, Tanja; Rajačić, Nada; Rožanković, Vesna; Reljica-Kostić, Zlata; Belicza,

Mladen.COMPARISON OF MUCINOUS AND NON-MUCINOUS COLORECTAL CARCINOMAS // Acta clinica croatica /

Kusić Z (ur.).Zagreb : Birotisak, 2005. 231-232 (poster,sažetak,stručni).

 

12. Tomić, Karla; Tomas, Davor; Ulamec, Monika; Leniček, Tanja; Tomašković, Igor; Kos, Marina; Krušlin,

Božo.FIBROMUSCULAR DYSPLASIA OF RENAL ARTERIES IN NON-TUMOROUS SURGICAL SPECIMENS // Acta

clinica croatica / Kusić Z (ur.).Zagreb : Birotisak, 2005. 232 (poster,sažetak,stručni).

 

13. Ulamec, Monika; Tomić, Karla; Leniček, Tanja; Krušlin, Božo; Vinter, O.; Belicza, Mladen.Correlation in occurance of

different urological tumors at the 20 years distance // Knjiga sažetaka, 3. hrvatski kongres patologije i sudske medicine /

Jonjić, Nives (ur.).Zagreb : MB tisak d.o.o, Karlovac, 2005. 85-85 (poster,sažetak,stručni).

 

14. Vučić, Majda; Lež, Cvjetko; Leniček, Tanja; Jeleč, D; Labinac-Peteh, Loredana; Krušlin, Božo; Belicza, Mladen.HER-

2/NEU AND OTHER PROGNOSTIC FACTORS IN BREAST CANCER PATIENTS // Acta clinica croatica / Kusić Z

(ur.).Zagreb : Birotisak, 2005. 231-231 (poster,sažetak,stručni).

 

15. Vučić, Majda; Ulamec, Monika; Leniček, Tanja; Tomas, Davor; Belicza, Mladen.Biopsies of the skin, a seven years

retrospective study // Book of Abstracts, Adriatic Society of Pathology, 20^th International Meeting / Bračko, Matej

(ur.).Institute of Oncology Ljubljana : Fota-cop d.o.o., 2005. 21-21 (predavanje,sažetak,stručni).

 

16. Cvjetko, Ivan; Gladić, Vedrana; Elez, Martina; Šimunović, Dalibor; Glasnović, Margareta; Leniček, Tanja; Vučić,

Majda; Krušlin, Božo; Čupić, Hrvoje; Kusić, Zvonko; Belicza, Mladen.Hospital's thyroid disease registry 80-98 // Book

of Abstracts: The 10th "Ljudevit Jurak" International Symposium on Comparative Pathology / Talan-Hranilović, Jasna ;

Krušlin, Božo (ur.).Zagreb, 1999. 64-64 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

 

17. Marton, I.; Leniček, Tanja; Glasnović, Marija; Vučić, Majda; Šimunović, D.; Gladić, Vedrana; Elez, M.; Belicza,

Mladen.Distribution of histological carcinoma types and ages of patients with diagnosed breast cancer before and after

the war agression on Croatia in 1991. // 10th LJudevit Jurak International symposium on comparative pathology : book of

abstracts / Talan Hranilović, Jasna ; Krušlin, Božo (ur.).Zagreb, 1999. (poster,domaća recenzija,sažetak,stručni).

 

18. Marton, Ingrid; Leniček, Tanja; Glasnović, Margareta; Vučić, Mirela; Šimunović, Dalibor; Gladić, Vedrana; Elez,

Margareta; Belicza, Mladen.

Distribution of histological carcinoma types and ages of patients with diagnosed breast cancer before and after the war

aggression on croatia in 1991. // Book of abstracts 10th Ljudevit Jurak International Symposium / Hranilović Talan Jelena

(ur.).Zagreb, 1999. 47-47 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

 

DISERTACIJA

 

Leniček, Tanja.

Povezanost pojave peritumoralnih pukotina u duktalnom invauivnom karcinomu dojke s miofibroblastičnom reakcijom

strome i gustoćom limfnih žila / doktorska disertacija.

Zagreb : Medicinski fakultet, 19.12.2012, 94 str. Voditelj: Kos, Marina.

 

Dr. sc. Ivana Pavić, specijalistica patologije, klinička jedinica za kiruršku i ginekološku patologiju

Pathologist

ŽIVOTOPIS | RADOVI

Rođena je 30. srpnja 1974. godine u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2002. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon dvije godine edukacije temeljem stipendije Nizozemskih sportskih udruga s invaliditetom, dilomira sportski menagement u Nizozemskoj. Nakon obavljenog pripravničkog staža u KBC „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, 2003. godine je položila državni ispit te dvije godine radi u ambulantama obieljske medicine u Zagorju, u Konjščini.    

U srpnju 2006. godine započinje specijalizaciju iz patološke anatomije na Kliničkom zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“, KBC „Sestre milosrdnice“, gdje je u rujnu 2010. godine položila specijalistički ispit i gdje i danas radi kao patolog s užim stručnim i znanstvenim interesom u području patologije probavnog sustava i jetre. Period stručnog usavršavanja provela je 2006. Godine na Institutu Ruđer Bošković iz područja izolacije DNA i RNA, 2008.i 2009. godine učeći patologiju probavnog sustva, glave i vrata i mokraćnog sustava u Češkoj u laboratoriju prof.M. Michala, Pilsen.

Autorica je više članaka i kongresnih priopćenja koji su objavljeni u indeksiranim časopisima, od čega je 5 u časopisima indeksiranim u CC.

POPIS RADOVA:

 

 1. Comparison of upper urinary tract carcinomas in Brodsko-posavska endemic nephropathy region with those in the pathoanatomical registry of Sestre milosrdnice University hospital in Zagreb

Belicza M, Dubravić A, Leniček T, Pavić I, Tomić K, Jakovina K, Vukelić M, Jakovina T, Mišić M, Krušlin B.

Coll.Antropol. 30(2006) Suppl.1

 

 1. Immunohistochemical expression of tumor antigens MAGE3/4 in renal oncocytoma and chromophobic renal cell carcinoma

Bujas T, Pavić I, Demirović A, Hudolin T, Belicza M, Krušlin B.

XXIV.Saltikow memorial meeting, Institute of Patrhology, Šalata, Zagreb

Abstract book, 2006.

 

 1. The largest appendix yet found in Croatia patient and world-wide

 Pavić I, Demirović A, Krušlin B.

 XXIV:Saltikow memorial meeting, Institute of Pathology, Šalata, Zagreb

 Abstract book, 2006.

 

 1. Expression of NY-ESO1 protein in renal oncocytoma and chromophobe renal cell carcinoma

Bujas T, Pavić I, Hudolin T, Radulović P, Demirović A, Tomas D, Belicza M, Krušlin B.

18th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb, Croatia (2007)

 

 1. Stromal eosinophil count in invasive (PT1) and non-invasive (PTA) papillary urithelial carcinoma of the urinary bladder

Marušić Z, Bujas T, Pavić I, Radulović P, Leniček T, Demirović A, Čupić H, Tomas D.

18th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb, Croatia (2007)

 

 1. Histolomorphologic Assesment of Tissue Specimens processed by Classical and Substitute fixation procedure

Pavić I, Marušić Z, Radulović P, Matić J, Vučić M, Tomas D, Krušlin B, Belicza M.

18th Judevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb, Croatia(2007)

 

 1. Experssion of MAGE-A3/4 and NY-ESO1 in renal oncocytoma and chromophobe renal cell carcinoma

Krušlin B, Bujas T, Pavić I, Demirović A, Hudolin T, Heberer M, Spagnoli GC, Tomas D, Belicza M

21st European Congress of Pathology, Istanbul, Turkey (2007)

(Virchows Archiv, Abstracts, Volume 451:Number 2)

 

 1. Peritumoral retraction clefting correlates with advanced stage squamous cell carcinoma of the esophagus

Bujas T, Pavic I, Lenicek T, Mijic A, Kruslin B, Tomas D.

Pathol Oncol Res (Prihvaćeno za objavljivanje 20.03.2008) (CC)

 

 1. Sudden death due to Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy

Pavić I, Šulentić P, Radulović P, Marušić Z, Tomas D, Krušlin B.

XXV.Saltikow memorial meeting, Institute of Patrhology, Šalata, Zagreb

Abstract book, 2007.

 

 1. Axillary apocrine carcinoma associated with apocrine adenoma and apocrine gland hyperplasia

Bujas T, Pavić I, Leniček T, Mijić A, Kruslin B, Tomas D

Acta Dermatovenerol Croat. 2007;15(3):148-51.

Dr. sc. Alma Demirović, specijalistica patologije, klinička jedinica za obdukcije i mrtvozorstva

Pathologist

ŽIVOTOPIS | RADOVI

Rođena je 12. lipnja 1980. godine u Tuzli (Bosna i Hercegovina).

Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. 1999. godine upisuje Medicinski fakultet u Zagrebu na kojemu diplomira u rujnu 2005. godine s prosječnom ocjenom 4.23. Pripravnički staž odradila je pri Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

U veljači 2007. godine položila je stručni ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Od travnja 2006. do rujna 2007. radi kao znanstveni novak na projektu «Organizacija i evaluacija patoanatomskog tumorskog registra i banke tumora“ na Kliničkom zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“. 2006. godine upisuje Doktorski poslijediplomski studij  „Biomedicina i zdravstvo”  na Medicinskom  fakultetu u Zagrebu koji završava 2009. godine, a u prosincu 2011. godine je obranila doktorsku disertaciju pod naslavom „Povezanost izraženosti VEGF-a i HIF-1α s promjenama bubrežne arterije u bolesnika s karcinomom bubrežnih stanica“. Specijalizaciju iz patološke anatomije započinje u rujnu 2007. godine, a tijekom specijalizacije završava i Stručni poslijediplomski studij iz patološke anatomije na Medicinskom  fakultetu u Zagrebu. Specijalistički ispit iz patološke anatomije položila je u ožujku 2013. godine od kada radi kao specijalist patolog na Kliničkom zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“.

Autorica je i koautorica 13 znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u indeksiranim časopisima (CC, SCI), a sudjelovala je na brojnim međunarodnim kongresima i stručnim skupovima.

Dobitnica je Nagrade za najproduktivnijeg studenta poslijediplomskog studija Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao i Nagrade Zaklade Sergej Saltykow za najbolju doktorsku disertaciju iz područja patologije.

Članica je Europskog udruženja patologa, Hrvatskog društva za istraživanje raka, Europskog društva za istraživanje raka, Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatskog društva za patologiju i sudsku medicinu.

Udana je i majka jedne kćeri.

POPIS RADOVA ZNANSTVENI I STRUČNI ČLANCI
1. Leniček T, Szerda F, Demirović A, Mijić A, Krušlin B, Tomas D. Pleomorphic ductal carcinoma of the breast with predominant micropapillary features. Pathol Int 2007;57:694–7. (CC)

KONGRESNA PRIOPĆENJA
1. Dubravić A, Leniček T, Tomić K, Ulamec M, Krušlin B, Belicza M. The comparison of the occurrence of malignant urologic tumors in two eight-year periods (1980-1987 compared to 1998-2005) at Ljudevit Jurak University Department of Pathology. 17th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb, 2006, Acta Clin Croat 2006; 45(Suppl 1):159

2. Bagarić I, Fajdić J, Vučić M, Leniček T, Dubravić A, Dolić T, Belicza M. Comparison of HER-2/neu breast carcinoma status between Požega county and Zagreb. 17th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb, 2006, Acta Clin Croat 2006; 45(Suppl 1):149

3. Belicza M, Leniček T, Dubravić A. Thanatos- Pathology database system. 3rd Croatian and International Congress on Telemedicine and E-Health; Hvar, Croatia, 2006

4. Belicza M, Dubravić A, Leniček T, Pavić I, Tomić K, Jakovina K, Vukelić M, Jakovina T, Mišić M, Krušlin B. Comparison of upper urinary tract carcinomas in Brodsko-posavska endemic nephropathy region with those in the pathoanatomical registry of Sestre milosrdnice University Hospital in Zagreb. Recent Advances in Endemic Nephropathy, An International Symposium dedicated to Professor Radovan Pleština, Zagreb, 2006; Coll Antropol 30 (Suppl 1): 68

5. Bujas T, Pavić I, Demirović A, Tomas D, Belicza M, Krušlin B. Immunohistochemical expression of tumor antigens MAGE-A3/4 in renal oncocytoma and chromophobic renal cell carcinoma. 24th Saltykow Memorial Meeting, Zagreb, 2006

6. Pavić I, Demirović A, Krušlin B. The largest appendix yet found in Croatian patient and worldwide. 24th Saltykow Memorial Meeting, Zagreb, 2006

7. Marušić Z, Bujas T, Pavić I, Radulović P, Leniček T, Demirović A, Čupić H, Tomas D. Stromal eosinophil count in invasive (pT1) and non-invasive (pTA) papillary urothelial carcinoma of the urinary bladder. 18th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb, 2007; Acta Clin Croat 2007; 46 (Suppl 2): 31

8. Bujas T, Pavić I, Hudolin T , Radulović P, Demirović A, Lež C, Tomas D, Belicza M, Krušlin B. Expression of NY-ESO1 protein in renal oncocytoma and chromophobe renal cell carcinoma. 18th Ljudevit Jurak International Symposum on Comparative Pathology, Zagreb, 2007; Acta Clin Croat 2007; 46 (Suppl 2): 27, 28

9. Tomas D, Tomić K, Leniček T, Demirović A, Vučić M, Čupić H, Krušlin B. Relationship between renal artery changes and expression of vascular endothelial growth factor and CD31 in renal cell carcinoma. Virchows Arch 2007;451:343. (CC)

10. Krušlin B, Bujas T, Pavić I, Demirović A, Hudolin T, Heberer M, Spagnoli GC, Tomas D, Belicza M. Expression of MAGE-A3/4 and NY-ESO1 in renal oncocytomas and chromophobe renal cell carcinoma. Virchows Arch 2007;451:343. (CC)

11. Demirović A, Radulović P, Vučić M, Kusić Z, Čupić H, Belicza M. Occurence and epidemiological features of different histological types of thyroid cancer in the 1980-2006 period. 1st Congress of Croatian Thyroid Society with international participation, October 26-28, 2007, Split, Croatia

12. Belicza M, Tomić K, Demirović A, Mišić M, Jakovina K, Jakovina T, Vukelić M.Renal patomorphology in BEN patients with upper urinary tract carcinomas. Balkan endemic nephropathy and associated urothelial cancer, November 9-10, 2007, Belgrade, Serbia

13. Belicza M, Demirović A, Leniček T, Tomić K, Mišić M, Jakovina K, Jakovina T, Krušlin B. Patomorphology of renal parenchyma in endemic nephropathy patients with upper urinary tract carcinomas, May 13-15, 1st Congress of Pathologists in B&H, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, Acta Med Sal 2008; 37 (Suppl. 1): 107.
Dr. sc. Petra Radulović, specijalistica patologije, klinička jedinica za kiruršku i ginekološku patologiju

Pathologist

ŽIVOTOPIS | RADOVI
Rođena je 22. travnja 1981. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu.
Diplomirala je 2005. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon obavljenog pripravničkog staža u KBC „Zagreb“ u Zagrebu, 2006. godine je položila državni ispit te šest mjeseci radila u ambulanti Centra „Stančić“, Doma zdravlja Zagrebačke županije.

U veljači 2007. godine započinje specijalizaciju iz patološke anatomije na Kliničkom zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“, KBC „Sestre milosrdnice“, gdje je u travnju 2013. godine položila specijalistički ispit i gdje i danas radi kao patolog s užim stručnim i znanstvenim interesom u području ginekološke i perinatalne patologije.

Autorica je više članaka i kongresnih priopćenja koji su objavljeni u indeksiranim časopisima
KONGRESNA PRIOPĆENJA
1. Demirović A, Radulović P, Vučić M, Čupić H, Kusić Z, Belicza M. Occurence and epidemiological features of different histological types of thyroid cancer in the 1980-2006 period. 1st Congres of croatian Thyroid Society with international participation, October 26-28,2007, Split, Croatia.
2. Pavić I, Marušić Z, Radulović P, Matić J, Čupić H, Vučić M, Tomas D, Krušlin B, Belicza M. Histomorphologic assesment of tissue specimens processed by classical and substitute fixation procedure.18th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb 2007., Book of abstracts (abstract)
3. Marušić Z, Bujas T, Pavić I, Radulović P, Leniček T, Čupić H, Tomas D. Stromal eosinophil count in invasive (pT1) and non-invasive (pTa) papillary urothelial carcinoma of the urinary bladder. 18th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb 2007., Book of abstracts (abstract).
4. Bujas T, Pavić I, Hudolin T, Radulović P, Demirović A, Lež C, Tomas D, Belicza M, Krušlin B. Expression of NY-ESO1 protein in renal oncocytoma and chromofobe renal cell carcinoma. 18th Ljudevit Jurak International Symposium on Comparative Pathology, Zagreb 2007., Book of abstracts (abstract).
5. Tomašković I, Trnski D, Kraus O, Ružić B, Dimanovski J, Reljić A, Katušić J, Spajić B, Štimac G, Marušić Z, Radulović P. Impact of positive surgical margins after radical prostatectomy on disease progression and adjuvant treatment in pathologically localized prostate cancer. European Association of Urology 7th Central European Meeting, Zagreb, Croatia, 26th -27 th October 2007, Book of abstracts (abstract).
6. Pavić I, Šulentić P, Radulović P, Marušić Z, Tomas D, Krušlin B. Sudden death due to pulmonary tumor thrombotic microangiopathy (pulmonary tumor embolism: a diagnostic dilemma in refractory pulmonary hypertension). XXV Memorijalni sastanak profesora Sergeja Saltykowa, Zagreb 2007.

Specijalizanti

Dr. med. Sanja Cesarec Augustinović

ŽIVOTOPIS


Rođena  17. rujna 1986. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu školu i jezičnu gimnaziju. 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2005. godine gdje diplomira 2011. godine. 

Obavezni pripravnički staž odrađuje za Hrvatski zavod za javno zdravstvo u Zadru u trajanju od godinu dana.
Nakon toga polaže državni ispit i zapošljava se u Domu zdravlja Sisak, ispostava Dvor, kao liječnik obiteljske medicine.

Radila kao demonstrator od 2007. do 2009. godine na Zavodu za Histologiju i embriologiju  te Zavodu za Patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2009. godine aktivno sudjeluje u znanstvenom radu Zavoda za patologiju „Ljudevit Jurak“.

Na XXVIII. Memorijalnom sastanku prof. Sergeja Saltykowa 2010. godine dobila godišnju nagradu Zaklade prof. Saltykowa za studentski znanstveni rad. 

Specijalizaciju iz patološke anatomije  s akreditacijskim područjem histopatologije započinje 24. 05. 2014. godine na Kliničkom Zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu.

 

Dr. sc. Tihana Džombeta

ŽIVOTOPIS


Rođena je 01. rujna 1984. god. u Zagrebu. Osnovnu školu završila je u Bregani, opću gimnaziju u Samoboru, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 2009. god.

Dobitnica je Dekanove nagrade za uspjeh u akademskoj godini 2008./09.
Nakon odrađenog obaveznog liječničkog staža za PB Ugljan, u prosincu 2010. god., položila je državni ispit.

Od 1. prosinca 2010. god.  zaposlena je kao znanstveni novak na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, na projektu „Razvojna neuropatologija genetskih malformacija moždane kore čovjeka“, gdje također sudjeluje u nastavi dodiplomske nastave iz patologije, što uključuje obavljanje vježbi i obdukcijskih vježbi.  Specijalizaciju iz patološke anatomije dobila je kao znanstveni novak za Medicinski fakultet u Zagrebu 18. ožujka 2013. god., a specijalizantski staž od tada obavlja u KBC Sestre milosrdnice.

Od listopada 2011. god. polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija Neuroznanost na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Autor je ili koautor više znanstvenih članaka, od kojih je 6 indeksirano u Current Contentsu, te više kongresnih priopćenja.

Članica je Hrvatskog društva patologa i sudskih medicinara HLZ-a i European Society of Pathology.
Govori engleski jezik.

 

Dr. med. Vjekoslav Andrić

ŽIVOTOPIS


Rođen 13. srpnja 1980. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu školu i XV. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Medicinski fakultet u Zagrebu upisuje 1999. godine te diplomira na istom u ožujku 2007. godine.
Obavezni pripravnički liječnički staž u trajanju od godinu dana odrađuje u Općoj Bolnici „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica.

Od 2008. do 2011. godine radi kao liječnik na poziciji voditelja tima u „Jedinici Hitne medicinske pomoći“ Doma zdravlja Koprivničko-Križevačke županije.

Krajem 2011. godine zapošljava se u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici gdje radi kao liječnik na Odjelu za patologiju i citologiju, te 26. studenog 2012. godine za isti započinje Specijalizaciju iz patološke anatomije s akreditacijskim područjem histopatologije, a koju od istog datuma počinje usavršavati na Kliničkom Zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu.

 

Dr. med. Monica Stephany Kirigin

ŽIVOTOPIS


Rođena je 16. ožujka 1987. godine u Torontu, Kanada, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Medicinski fakultet u Zagrebu upisuje 2005. godine te diplomira na istom u srpnju 2011. godine.

Obavezni pripravnički liječnički staž u trajanju od godinu dana odrađuje u KBC „Sestre Milosrdnice“,

Zagreb, te državni ispit polaže 2013. godine. Završila tečaj `Naprednog održavanja života ́ (ALS

provider course) pri Hrvatskom društvu za reanimatologiju (ERC ).

0d 1. travnja do 1. listopada 2014. godine radi u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke

županije kao voditelj tima-doktor medicine.

Specijalizaciju iz patološke anatomije s akreditacijskim područjem histopatologije započinje 2.

listopada 2014. godine na Kliničkom Zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničkog bolničkog

centra „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu. Koautorica je kongresnih priopćenja.

Aktivno govori engleski i francuski jezik.

 

Dr. med. Ana Mataić

ŽIVOTOPIS


Rođena je 11. prosinca 1984. godine u Slavonskom Brodu, gdje zavšava osnovnu školu i opću gimnaziju, a na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirala je 2009. god. Obavezni pripravnički liječnički staž u trajanju od godinu dana odrađuje u KBC Rijeka. Nakon toga polaže državni ispit i zapošljava se kao liječnik obiteljske medicine.

Početkom 2014. godine zapošljava se u Općoj bolnici Varaždinu gdje radi kao liječnik na Odjelu za patologiju, citologiju i sudsku medicinu te 26. studenog 2014. godine za isti započinje Specijalizaciju iz patološke anatomije s akreditacijskim područjem histopatologije, a koju od istog datuma počinje usavršavati na Kliničkom Zavodu za patologiju „Ljudevit Jurak“ Kliničkog bolničkog centra „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu.

Dr. med. Marija Padovan Dujaković

ŽIVOTOPIS


Dr. med. Marija Padovan Dujaković

Rođena 04. 01. 1984. god. u Splitu gdje pohađa 1990. – 1998. OŠ „Marjan“.

1998. – 2002. god. pohađa Srednju zdravstvenu školu u Splitu – smjer Zdravstveno laboratorijski tehničar.

2005. god. upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Diplomira 2013. god. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pripravnički staž odrađuje tjekom studija u KB Mostar i KBC „Sestre Milosrdnice“ Zagreb.

15. 09. 2015. god. dobija specijalizaciju iz Patologije – akreditacijsko područje iz histopatologije pri OB „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku.

14. 03. 2015. god. specijalizaciju nastavlja u KBC „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu.

Dr. med. Josip Šojat

ŽIVOTOPIS


Dr. med. Josip Šojat

Rođen sam u Zagrebu 04.03.1985. Osnovnu i srednju školu sam pohađao u Zagrebu. Medicinski fakultet sam upisao 2003. god.,a završio 2010.god. Staž sam odradio u Klinici za psihijatriju Vrapče. Radio sam u ambulantama obiteljske medicine u Donjoj Zdenčini, Petrinji, Gornjem Bazju i Gospiću sveukupno oko 2 godine. Specijalizacijalističko usavršavanje iz patologije s akreditacijski područjem iz patohistologije počeo sam krajem 2015. god. u OB dr.Ivo Pedišić, te nastavio u KBC Sestre milosrdnice od 5. mjeseca 2016. do danas.

Dr. med. Silvija Mašić

ŽIVOTOPIS


Rođena je 1984. u Varaždinu, gdje je završila srednju školu ( Opća gimnazija Varaždin). Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2002. te diplomirala 2008. godine. Pripravnički staž odradila je u Općoj bolnici Varaždin te položila državni ispit u siječnju 2010. godine.

Tijekom 2010. i 2011. godine radi kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije. Od 2012. do 2017. godine radi kao liječnik u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu grada Zagreba. U veljači 2017. godine započinje specijalizaciju iz patologije i citologije na Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice. 2012. upisuje Poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina i zdravstvo te radi na doktorskoj disertaciji pod nazivom „Ekspresija plakofilina 3 u difuznom malignom pleuralnom mezoteliomu“.

Govori engleski, njemački, slovenski i španjolski jezik. Autorica je i koautorica više znanstvenih članaka i kongresnih priopćenja koji su objavljeni u indeksiranim časopisima.

Dr. med. Ana Puhalo

ŽIVOTOPIS


Rođena je 9. rujna 1986. u Zagrebu gdje završava osnovnu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2005. godine na kojem diplomira 2011. godine. Obavezni pripravnički staž u trajanju od godinu dana odrađuje u KB Sveti Duh.

Od veljače 2015. do siječnja 2016. radi u Domu zdravlja Zagreb Centar kao obiteljski liječnik. Specijalizaciju iz patologije i citologije započinje 15.2.2017 na Kliničkom Zavodu za patologiju ''Ljudevit Jurak'' Kliničkog bolničkog centra ''Sestre milosrdnice''. Udana je i majka troje djece.

Dr. med. Robert Terlević

ŽIVOTOPIS


Završava studij medicine 2012. godine na Università degli studi di Udine u Italiji, te u istoj ustanovi odrađuje obavezni pripravnički liječnički staž te polaže državni ispit.

Od ljeta 2015. godine zapošljava se u Općoj bolnici u Puli gdje radi kao liječnik na Odjelu za patologiju i sudsku medicinu te u prosincu 2015. godine za isti započinje Specijalizaciju iz patološke anatomije i citologije.

Od listopada 2016. nastavlja specijalizaciju na Zavodu za patologiju "Ljudevit Jurak".

Dr. med. Bernardica Jurić

ŽIVOTOPIS